REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wezwanie do usunięcia wad projektu budowlanego i odmowa pozwolenia na budowę. Kiedy można się skutecznie odwołać?

Wezwanie do usunięcia wad projektu budowlanego i odmowa pozwolenia na budowę. Kiedy można się skutecznie odwołać?
Wezwanie do usunięcia wad projektu budowlanego i odmowa pozwolenia na budowę. Kiedy można się skutecznie odwołać?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wystąpiłeś z wnioskiem o pozwolenie na budowę i dostałeś wezwanie do usunięcia braków, a następnie odmowę wydania pozwolenia na budowę? To nie musi być koniec procedury. W wyroku z 26 października 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku poddał krytyce pewną dość częstą praktykę organów administracji architektoniczno-budowlanej odsyłania do uzupełnienia dokumentacji projektowej dołączonej do wniosku o pozwolenie na budowę. Sąd wskazał jakie obowiązki spoczywają na organie administracji architektoniczno-budowlanej I instancji przy odmowie udzielenia pozwolenia na budowę. Jeżeli te obowiązki nie są spełnione, istnieje podstawa do skutecznego odwołania się od decyzji odmownej.

Kluczowe tezy WSA

W omawianym wyroku WSA w Białymstoku stwierdził w szczególności:

1) organ I instancji w toku postępowania z wniosku o pozwolenie na budowę (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta) wydając decyzję odmowną ma obowiązek wskazać, które z obligatoryjnych wymagań wynikających z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego nie zostały przez inwestora spełnione

2) W decyzji odmownej organ (który wcześniej wezwał postanowieniem do uzupełnienia nieprawidłowości we wniosku lub załączonych dokumentach) powinien dokładnie wskazać, które punkty postanowienia, zawierające nałożone obowiązki dotyczące usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w projekcie budowlanym nie zostały wykonane i uzasadnić, że obowiązek określony w każdym z tych punktów był wymagany przez konkretny przepis prawa wraz z przytoczeniem jego brzmienia.

3) W toku odwołania od decyzji I instancji, organ II instancji w pierwszej kolejności ma obowiązek dokonać merytorycznej oceny w przedmiocie zasadności nałożenia na stronę obowiązków przez organ pierwszej instancji. Postanowienie wydawane na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego nie podlega odrębnemu zaskarżeniu i jest kontrolowane wraz z decyzją organu I instancji. 

4) organ II instancji uznając niekompletność materiału dowodowego - powinien na podstawie art. 136 k.p.a. uzupełnić ten materiał we własnym zakresie lub zlecić uzupełnienie organowi I instancji.

REKLAMA

Wniosek o pozwolenie na budowę i odmowa wydania tego pozwolenia – stan faktyczny sprawy

Omawiana sprawa rozpoczęła się jesienią 2022 roku, kiedy to Inwestor wystąpił do Prezydenta Miasta Białegostoku (dalej Prezydent) z wnioskiem o pozwolenie na budowę siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Do wniosku Inwestor załączył:
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
- 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego 
- oświadczenie projektanta o braku możliwości podłączenia projektowanego obiektu,
- decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku o warunkach zabudowy dla tej inwestycji.

W czasie analizy dokumentacji załączonej do wniosku, Prezydent zauważył, że zawiera ona nieprawidłowości. Dlatego postanowieniem z 10 listopada 2022 r. zobowiązał Inwestora do usunięcia tych nieprawidłowości w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno- budowlanym. W postanowieniu tym Prezydent zobowiązał Inwestora miedzy innymi do: wyjaśnienia w jaki sposób zasilany w wodę będzie projektowany hydrant przeciwpożarowy, wskazania szerokości elewacji frontowej, zaprojektowania miejsc postojowych zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz do doprowadzenia projektowanej inwestycji do zgodności z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W załączeniu do postanowienia dołączono 3 egzemplarze projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych.

Ostatecznie (po bezskutecznym dwukrotnym przedłużeniu terminu do uzupełnienia wniosku) Prezydent na wiosnę 2023 roku wydał decyzję, w której odmówił Inwestorowi  zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę ww. siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

W uzasadnieniu tej decyzji Prezydent stwierdził, że Inwestor w kilkukrotnie przekładanym terminie nie przedłożył uzupełnionych projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych, zatem nie wywiązał się z nałożonego postanowieniem obowiązku usunięcia dostrzeżonych przez organ nieprawidłowości ww. projektów. 

Inwestor odwoła się od tej decyzji do Wojewody.  Prezydent przekazał Wojewodzie odwołanie wraz z aktami sprawy ale nie zostały przekazane projekty zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno–budowlane, ponieważ nie zostały one zwrócone przez Inwestora do Prezydenta (jako organu I instancji).

W wyniku rozpatrzenia odwołania Inwestora Wojewoda decyzją z lipca 2023 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję o odmowie wydania pozwolenia na budowę.

Wojewoda podkreślił, że do dnia wydania decyzji I i II instancji Inwestor nie zwrócił do organu I instancji projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych, a zatem nie wypełnił obowiązków nałożonych postanowieniem Prezydenta.

Stwierdził, że do dnia wydania skarżonej decyzji Inwestor nie uzupełnił 3 egzemplarzy projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych i ich nie zwrócił. 

W ocenie Wojewody niezwrócenie przez Inwestora do organu I instancji (Prezydenta) projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych (przekazanych wraz z postanowieniem Prezydenta) pozbawia wniosek o pozwolenie na budowę podstawowego załącznika, który w chwili obecnej nie spełnia wymagań zawartych w art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m in. 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej. 
Uniemożliwia to Wojewodzie wywiązanie się z podstawowych obowiązków wynikających z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego i dokonywania merytorycznej kontroli dokumentacji projektowej przedłożonej wraz wnioskiem o pozwolenie na budowę, a także zbadanie prawidłowości i zgodności nałożenia przez organ I instancji obowiązków zawartych w postanowieniu z 10 listopada 2022 r.

Wojewoda podkreślił, że projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany jest podstawą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast zatwierdzona dokumentacja projektowa stanowi podstawę do realizacji robót budowlanych i nie może mieć braków. Niezrozumiałe jest zatem odstąpienie Inwestora od wywiązania się z obowiązków usunięcia braków w dokumentacji projektowej.

Zdaniem Wojewody brak przedłożenia przez Inwestora uzupełnionych projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych świadczy o nieuzupełnieniu projektów zgodnie z postanowieniem z 10 listopada 2022 r. i stanowi przesłankę do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę wynikającą z art. 35 ust. 5 pkt 1 Prawa budowlanego. 
A z powodu niezwrócenia przez Inwestora uzupełnionych projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych, Wojewoda:
-  nie ma podstaw prawnych do merytorycznego odniesienia się do zarzutów zawartych w odwołaniu dotyczących prawidłowości nałożenia na Inwestora obowiązków usunięcia nieprawidłowości w projektach zagospodarowania terenu i projektach architektoniczno-budowlanych
- nie ma możliwości zbadania czy wszelkie obowiązki wskazane w postanowieniu Prezydenta z 10 listopada 2022 r. zostały zasadnie nałożone na Inwestora.

Obowiązki organu administracji architektoniczno-budowlanej przy odmowie udzielenia pozwolenia na budowę. Wyrok WSA w Białymstoku

Inwestor nie zgodził się z decyzją i argumentacją Wojewody i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, a WSA w wyroku z 26 października 2023 r. uznał tę skargę za zasadną i uchylił zaskarżoną decyzję. Co skłoniło Sąd do takiego wyroku?

Uzupełnienie wad projektu budowlanego w trybie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego

WSA przypomniał, że materialnoprawną podstawę podjęcia zaskarżonej decyzji stanowił przepis art. 35 ust. 5 pkt 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym "organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno- budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu, w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w ust. 3". Ten ostatni przepis stanowi zaś, że "w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1 organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia".

Sąd stwierdził, że przepis art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego służy usunięciu materialnoprawnych wad w zakresie kompletności i zgodności z prawem projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu. Wydawane w trybie tego przepisu postanowienie ma umożliwiać inwestorowi usunięcie braków dokumentacji projektowej celem uzyskania wnioskowanej przez niego decyzji. Możliwość ta stanowi zatem uprawnienie procesowe strony, które w sposób bezpośredni wpływa na legalność decyzji. Organ może uzależnić wydanie pozwolenia na budowę od przedłożenia przez inwestora określonych dokumentów oraz od poprawienia nieprawidłowości stwierdzonych w projekcie budowlanym.

Zdaniem WSA nie ma wątpliwości, że w razie niewykonania w ustalonym terminie nałożonego obowiązku usunięcia nieprawidłowości, organ nie ma innej możliwości, jak wydać decyzję odmowną. 

Ale – co wyraźnie podkreślił Sąd - dla oceny prawidłowości wydanej decyzji o odmowie wydania pozwolenia na budowę w oparciu o omawianą regulację istotne jest nie tylko stwierdzenie, że inwestor nie wykonał nałożonych obowiązków bądź wykonał je w sposób nieprawidłowy, ale także to, czy w okolicznościach danej sprawy zasadnym było skorzystanie z instytucji wezwania do usunięcia nieprawidłowości, o której mowa w art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego. Zdaniem WSA brak takich podstaw unicestwia bowiem zastosowany rygor zastrzeżony na wypadek niewykonania postanowienia w określonym terminie (na poparcie tej tezy Sąd wskazał:
-  wyrok NSA z 21 sierpnia 2019 r. II OSK 1934/19, 
- wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 lutego 2020 r., II SA/Bd 969/19).

Ważne

Zatem, zdaniem WSA, Prezydent (jako organ I instancji) wydając decyzję odmowną ma obowiązek wskazać, które z obligatoryjnych wymagań wynikających z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego nie zostały przez inwestora spełnione. W opinii Sądu decyzja odmowna musi być więc precyzyjna, a organ powinien dokładnie wskazać, które punkty postanowienia, zawierające nałożone obowiązki dotyczące usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w projekcie budowlanym nie zostały wykonane i uzasadnić, że obowiązek określony w każdym z tych punktów był wymagany przez konkretny przepis prawa wraz z przytoczeniem jego brzmienia.

REKLAMA

Z tego więc wynika, że rozpoznając ponownie sprawę Wojewoda w pierwszej kolejności zobowiązany był dokonać merytorycznej oceny w przedmiocie zasadności nałożenia na stronę obowiązków przez organ pierwszej instancji. Postanowienie wydawane na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego nie podlega bowiem odrębnemu zaskarżeniu i jest kontrolowane wraz z decyzją organu I instancji. Pozytywna ocena w tej mierze wymagała zaś w dalszej kolejności jednoznacznego wskazania, czy ujawnione przez Prezydenta nieprawidłowości zostały usunięte w zakreślonym terminie.

Sąd stwierdził, że Wojewoda jako organ odwoławczy nie zrealizował w sposób prawidłowy treści omawianych przepisów. Odstąpił bowiem od ww. merytorycznej oceny decyzji organu I instancji (Prezydenta) uznając, że uniemożliwia to niezwrócenie uzupełnionych projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno budowlanych – przekazanych Inwestorowi wraz z ww. postanowieniem z 10 listopada 2022 r.

WSA uznał, że Wojewoda nie mógł tak postąpić. Wniosek o pozwolenie na budowę był bowiem kompletny w momencie jego złożenia. Prezydent uznał kompletność złożonego wniosku o pozwolenie na budowę i przeprowadził na jego podstawie analizę dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego. A odesłanie przez Prezydenta 3 egzemplarzy projektów załączonych do wniosku, nastąpiło już po dokonaniu ich oceny i sformułowaniu na ich podstawie konkretnych nieprawidłowości opisanych w postanowieniu z dnia 10 listopada 2022 r. Organ I instancji procedując w tej sprawie dysponował zatem pełnym materiałem dowodowym.

Ważne

Sąd wskazał, że Wojewoda rozpoznając sprawę w II instancji i uznając niekompletność materiału dowodowego - powinien na podstawie art. 136 k.p.a. uzupełnić ten materiał we własnym zakresie, wzywając skarżącego do zwrócenia 3 egzemplarzy nie poprawionych projektów, celem ustosunkowania się do zasadności nałożonych na niego obowiązków postanowieniem z dnia 10 listopada 2022 r. lub zlecić ich uzupełnienie organowi I instancji.

Zdaniem WSA Wojewoda jako organ drugiej instancji władny jest z reguły we własnym zakresie uzupełnić materiał dowodowy lub ostatecznie zlecić takie uzupełnienie organowi, który wydał decyzję w pierwszej instancji. 

Ważne

Sąd wskazał, że zasadą powinno być uzupełnienie postępowania dowodowego w toku postępowania odwoławczego i merytoryczne rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy

Organ administracji odstępując od możliwości uzupełnienia postępowania dowodowego i wydając decyzję o odmowie wydania pozwolenia na budowę na podstawie art. 35 ust. 5 pk1 p.b., powinien zatem wskazać przyczyny niezastosowania art. 136 k.p.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w omawianym wyroku podkreślił, że w przypadku złożenia niekompletnego - pod względem formalnym - wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, organ I instancji powinien wezwać inwestora do jego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a. Ale w rozpatrywanej sprawie taka sytuacja nie miała jednak miejsca na etapie postępowania przed I instancji. Prezydent stwierdził kompletność wniosku o pozwolenie na budowę i przeszedł do oceny złożonych projektów zgodnie z wytycznymi art. 35 ust. 1 P.b. 
Zdaniem WSA "rozkompletowanie" zaś materiału dowodowego przez organ I instancji (tak jak w rozpatrywanej sprawie - poprzez odesłanie dokumentów projektowych Inwestorowi "do uzupełnienia")  nie może stanowić podstaw do odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z powodu braków formalnych.

 

Nieprawidłowa praktyka odsyłania projektów dołączonych do wniosku celem ich poprawienia, bez dokonania uwierzytelnionej kopii

REKLAMA

WSA w Białymstoku zauważył też, że praktyka odsyłania projektów dołączonych do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę celem ich poprawienia, bez dokonania uwierzytelnionej kopii tych dokumentów i pozostawienia ich dla celów dowodowych w aktach sprawy jest praktyką o tyle nieprawidłową, co nie do końca jasną (treść postanowienia organu I instancji z dnia 10 listopada 2022 r., w żadnym miejscu nie wyjaśniała Skarżącemu podstawy zwrócenia mu tej dokumentacji w całości), bo skutkującą sytuacją, która miała miejsce w niniejszej sprawie. Skutkiem takiego działania (dekompletacji akt sprawy przez organ I instancji) jest negatywne dla strony rozstrzygnięcie sprawy poprzez odmowę wydania pozwolenia na budowę z powodu nieusunięcia w zakreślonym terminie nieprawidłowości złożonych projektów w zakreślony terminie bez dokonania oceny przez organ odwoławczy zasadności nałożenia obowiązków na podstawie art. 35 ust. 3 P.b., podczas gdy powyższa okoliczność stanowiła podstawowy zarzut odwołania.

W omawianym wyroku WSA zobowiązał Wojewodę aby ten przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, mając na uwadze treść art. 136 kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnił (lub zlecił tę czynność organowi I instancji) materiał dowodowy poprzez wezwanie Inwestora do zwrócenia załączonej do postanowienia z dnia 10 listopada 2022 r. dokumentacji projektowej (3 egzemplarzy projektów) bez obowiązku jej poprawy i dokona oceny zasadności nałożonych na Skarżącego obowiązków tym postanowieniem. 
Następnie w zależności od poczynionych w tym względzie ocen, z uwzględnieniem zastrzeżeń zgłaszanych w tym względzie przez Inwestora, Wojewoda ma obowiązek podjąć merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie.

Źródło: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 26 października 2023 r. – sygn. II SA/Bk 633/23.

Paweł J. Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Mikuś
    2023-11-24 12:23:14
    Wybór inwestycji Home Invest był dla mnie najlepszą decyzją inwestycyjną, jaką mogłem podjąć. Ich projekty są zawsze solidne, nowoczesne i spełniają wszystkie moje oczekiwania, polecam jeśli szukacie mieszkania
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wody opadowe to nie problem tylko cenny zasób. Jak zagospodarować je w mieście?

W obliczu zmian klimatycznych, również Europa staje się coraz bardziej narażona na anomalie pogodowe, takie jak długotrwałe okresy bez opadów lub nawalne deszcze. Te zjawiska wpływają na to jak projektowane są nowe budynki i infrastruktura, a także w jaki sposób modernizowane są istniejące obiekty. Jednym z kluczowych aspektów walki ze zmianami jest odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych. Zamiast traktować je jako problem, pora spojrzeć na nie jako na cenny zasób, którego mądre wykorzystanie, uchroni nas przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych.

Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu. Nabór wniosków od 15 grudnia 2023 r.

Od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. będzie można ubiegać się o wsparcie na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Jest to drugi nabór wniosków o taką pomoc finansową realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Czy prawo zmusi rynek do większego nacisku na budynki pasywne?

Potrzeba termomodernizacji budynków jest faktem, a energooszczędność jest jednym z najważniejszych wyzwań na rynku nieruchomości. Regulacje unijne mają w tym swój duży udział. Jaki jest planowany koszt termomodernizacji w Europie, i kto za to zapłaci? 

Dłużej niż w Belgii, ale krócej niż na Słowacji. Ile pracujemy na zakup mieszkania?

Ośmiokrotność rocznych zarobków brutto - tyle musi poświęcić przeciętny Kowalski, by kupić własne lokum. Według raportu Deloitte wynik ten plasuje nas pośrodku europejskiej stawki. Ile na mieszkanie pracuje się w innych krajach? Jakie są tam ceny nieruchomości?

REKLAMA

Kończą się negocjacje w sprawie dyrektywy UE dot. charakterystyki energetycznej budynków. Polskie szkoły pionierami w dziedzinie efektywności energetycznej ale nadal wiele jest do zrobienia

Polscy przedstawiciele zbliżają się do finałowego etapu negocjacji odnośnie Dyrektywy UE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Ta dyrektywa ma na celu zainicjowanie rozległych prac renowacyjnych zarówno w przypadku budynków publicznych, jak i prywatnych. W Polsce można wskazać kilka przykładów pionierskich projektów, które mogą stanowić inspirację dla fali renowacji. Szkoły w Budzowie i Rogowie przodują w tworzeniu energooszczędnych rozwiązań, które mogą stać się inspiracją dla fali renowacji w Polsce. Jednocześnie wiele innych polskich szkół jest w złym stanie. Polska traci około 75 000 dni szkolnych rocznie z powodu pleśni i wilgoci w budynkach. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wzywają rząd do postawienia sobie jasnych i ambitnych celów w zakresie renowacji szkół i domów w trosce o zdrowie i dobrobyt polskich dzieci.

Polacy uważają, że deweloperzy powinni więcej budować z ekomateriałów. Co wtedy z cenami nieruchomości?

Ponad połowa Polaków jest zdania, że powinny obowiązywać przepisy obligujące deweloperów do budowania nowych mieszkań i domów w dużej części z materiałów ekologicznych, w tym pochodzących z recyklingu. Co na to eksperci? Opinie są podzielone. 

Bezpieczny Kredyt 2% tylko do końca roku, potem zabraknie pieniędzy. Coraz większa nerwowość wśród chętnych i tłok w bankach. Trzeba się spieszyć?

Dostępność kredytu z gwarantowanymi odsetkami, czym w istocie jest bezpieczny Kredyt 2 procent, poluzowane zasady ustalania zdolności kredytowej, początek obniżania stóp procentowych i osłabiania inflacji – to wszystko sprawiło, że banki zostały zasypane wnioskami o kredyty hipoteczne na kupno pierwszego mieszkania dla rodziny. Rosnące szybko ceny mieszkań i niepewność polityczna związana z formowaniem nowego rządu dodatkowo podnoszą temperaturę i zdenerwowanie chętnych na kredyty hipoteczne na specjalnych warunkach.

Rekordowy październik w bankach. Najwyższa wartość w historii udzielonych kredytów mieszkaniowych

Banki w październiku miały co robić. Najwyższa kwota w całej dotychczasowej historii rynku kredytów mieszkaniowych padła w właśnie w tym miesiącu. Wzrost odnotowano również w kredytach ratalnych i limitach na kartach kredytowych.

REKLAMA

Budownictwo mieszkaniowe 2024 – rekomendacje deweloperów i pracodawców dla nowego rządu

W dniu 27 listopada 2023 r. opublikowano raport zawierający rekomendacje Platformy Mieszkaniowo-Budowlanej Pracodawców RP przygotowane we współpracy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich pod nazwą „Priorytety mieszkaniowe na pierwsze 100 dni rządu”. Tego samego dnia przedstawiono ten dokument na konferencji prasowej i omówiono podczas debaty z udziałem kilku posłów z prawdopodobnej nowej koalicji rządowej.

Obowiązki zarządców nieruchomości zimą. Nie tylko odśnieżanie

Jakie czynności należą do obowiązków zarządcy nieruchomości w czasie zimy?

REKLAMA