REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Lokal za grunt - co zmieni się od 1 kwietnia w rozliczeniu cen lokali?

Piotr Nowaczyk
trener, konsultant
Inwestorzy będą mogli nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym.
Inwestorzy będą mogli nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym.
embuk-importer

REKLAMA

REKLAMA

1 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Jakie będą prawa i obciążenia po zmianach?

Lokal za grunt - co to oznacza dla inwestorów?

Inwestorzy będą mogli nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym - takie mają być efekty ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Ustawa określa zasady zbywania w przetargach nieograniczonych nieruchomości gruntowych gmin oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości (za pośrednictwem gmin) z możliwością rozliczenia części ceny nieruchomości w formie mieszkań (lub innych powierzchni, które mogłyby być wykorzystane przez gminę np. na działalność użyteczności publicznej).

REKLAMA

REKLAMA

Zaprojektowane rozwiązania mają przyczynić się do większej efektywności realizacji zadań gminy w zakresie polityki mieszkaniowej, w tym wydajniejsze gospodarowanie zasobem nieruchomości na cele mieszkaniowe, a także skuteczniejszą realizację zadań publicznych zmierzających do zaspakajania potrzeb socjalnych, oświatowych i kulturowych społeczności lokalnej.

Możliwość łączenia rozwiązań przewidzianych w projektowanej ustawie z działaniami w ramach programów drogowych i transportowych może przyczynić się do zwiększenia dostępności osiedli, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Uchwała rady gminy w sprawie zbycia nieruchomości z częściowym rozliczeniem lokalami lub budynkami

REKLAMA

O zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, jak i zabudowanej rozstrzyga rada gminy w trybie obowiązującym w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad zbywania nieruchomości. Bez jej zgody nie będzie możliwe korzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie. Uchwała nie będzie zawierać norm o charakterze abstrakcyjnym, nie będzie zatem aktem prawa miejscowego i nie będzie wymagać publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Projekt uchwały rady gminy będzie opracowywany na zasadach ogólnych, a zatem przez organ wykonawczy gminy. Składając projekt radzie gminy wójt/burmistrz/prezydent miasta będzie dołączał wycenę nieruchomości objętej projektowanym dokumentem, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia projektu uchwały radzie. Rada gminy określa w uchwale oczekiwania gminy w zakresie lokali lub budynków, których cena ma zostać zaliczona na poczet części ceny zbywanej nieruchomości, tj.  minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową lokali lub budynków, ich przeznaczenie i minimalny standard, a także wymagania w zakresie lokalizacji, cenę w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej oraz termin przekazania zasobu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie będą obciążenia, prawa i roszczenia osób trzecich wobec lokali i budynków?

Jednym z podstawowych warunków związanych z obejmowaniem lokali czy budynków oferowanych przez nabywcę nieruchomości rozliczeniem „lokal za grunt” jest to, że te lokale/budynki powinny być co do zasady wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Wyjątkiem od tej zasady jest zapisane w księdze wieczystej roszczenie o opłatę przekształceniową, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.).

W celu ułatwienia finansowania inwestycji, np. w formie kredytu udzielanego przez banki komercyjne, dopuszczono możliwość przekazania lokali pochodzących z inwestycji objętych zgodą banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie i przeniesienie własności na gminę (z tego samego powodu wymagana jest również zgoda na bezobciążeniowe przeniesienie własności w przypadku nieruchomości wraz z budynkiem/budynkami).

Przeznaczenie lokali lub budynków

Określając oczekiwane przeznaczenie lokali lub budynków, rada gminy wskazuje w pierwszej kolejności, czy powinny być to lokale/budynki mieszkalne czy lokale/budynki o innym przeznaczeniu. Może przy tym zróżnicować ten zasób (wskazując np. proporcję zasobu mieszkaniowego do niemieszkaniowego). W przypadku wskazania lokali/budynków o innym przeznaczeniu rada może dodatkowo określić np. planowany cel, w jakim gmina będzie chciała przekazane zasoby w przyszłości wykorzystać (np. na żłobek, szkołę podstawową, ośrodek zdrowia itp.).

Minimalny standard i wyposażenie lokali/budynków

Minimalny standard i wyposażenie lokali/budynków w projektowanej ustawie określony jest przykładowo. Gmina może określić wymagania, jakie w kontekście planowanego przeznaczenia najbardziej odpowiadają jej potrzebom, w tym potrzebom członków lokalnej wspólnoty. Wymagania te ustalane będą odrębnie dla zasobów o przeznaczeniu mieszkaniowym i niemieszkaniowym. Mają na celu, z jednej strony, świadome włączenie instrumentu w plany rozwojowe i interwencyjne gminy, z drugiej natomiast ochronę interesów majątkowych gminy i zapewnienie jej zasobu spełniającego standardy umożliwiające realizację jej zadań.

W ramach wymagań dotyczących wyposażenia i wykończenia gmina może wskazać, przykładowo, konieczność zapewnienia standardu „pod klucz” (też np. na określonym poziomie) lub jedynie standardu deweloperskiego, zainstalowania określonych elementów wyposażenia (w tym, przykładowo, służących oszczędzaniu zużycia wody lub energii, np. urządzeń wodooszczędnych lub energooszczędnych), zapewnienia określonej jakości materiałów lub urządzeń, oczekiwania w zakresie estetyki itp.

W zakresie wymagań związanych z dostępnością dla osób niepełnosprawnych można zawrzeć oczekiwania wynikające np. z wprowadzonych na terenie gminy dodatkowych standardów dostępności lub dobrych praktyk (np. w zakresie wind, podjazdów).

W aspekcie rozmieszczenia i zaprojektowania pomieszczeń można natomiast określić oczekiwania odnośnie do przykładowo, minimalnych wymiarów pomieszczeń, ich układu, możliwości adaptacji do potrzeb np. osób niepełnosprawnych, seniorów czy rodzin z dziećmi, możliwości swobodnego poruszania się i funkcjonalnego ustawienia mebli, wydzielenia pomieszczeń o szczególnych funkcjach (np. kuchni), zaprojektowania i rozmieszczenia części wspólnych w budynku (w tym np. zapewnienia pomieszczenia na działanie świetlicy lub innego miejsca o funkcjach społecznych, przechowalni itp.), estetyki itp.

W kontekście pomieszczeń przynależnych można zaś przesądzić np. o konieczności zapewnienia schowków lub komórek lokatorskich dla wszystkich planowanych do przekazania gminie mieszkań lub zapewnienia dla nich miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym.

Parametry związane z ekspozycją okien i umiejscowieniem lokalu w budynku mogą natomiast dotyczyć, przykładowo, konieczności zapewnienia odpowiedniego stopnia prywatności lokalu względem lokali sąsiadów, atrakcyjnego widoku z okna czy braku uciążliwości związanych z funkcjonowaniem w budynku lokali użytkowych.

Efektywność energetyczna lokali/budynków

Efektywność energetyczną mogą precyzować parametry świadczące np. o zaprojektowaniu budynku o niemal zerowym zużyciu energii (w tym np. dzięki planowanemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii lub maksymalnym wykorzystaniu rozwiązań służących ograniczeniu zużywanej energii), spełnieniu wymagań wynikających z krajowego lub międzynarodowego standardu bardzo wysokiej efektywności energetycznej lub wysokiej efektywności energetycznej itp.

Jakie są wymogi w zakresie lokalizacji lokali lub budynków?

Potrzeba określenia lokalizacji lokali lub budynków wynika z konieczności zapewnienia, aby przekazywane gminie przez inwestora zasoby, z jednej strony, odpowiadały jakości zbywanej nieruchomości, z drugiej natomiast wpisywały się w potrzeby lokalnej wspólnoty i prowadzonej przez gminę polityki. Ma to zatem zapobiegać, przykładowo, sytuacjom, w których inwestor za część ceny nieruchomości położonej w centrum miasta oferowałby gminie zasób zlokalizowany np. na obrzeżach miasta lub w miejscu z ograniczonym dostępem do infrastruktury społecznej zamiast zasobu w lokalizacji o jakości użytkowania porównywalnej z jakością zasobu powstającego na zbytej przez gminę nieruchomości.

Określając wymagania w zakresie lokalizacji przekazywanego w przyszłości zasobu, rada gminy będzie mogła wybrać jedną z trzech opcji lokalizacji:

 1. gminie będą mogły być przekazywane wyłącznie lokale lub budynki objęte inwestycją (czyli przedsięwzięciem realizowanym z wykorzystaniem nieruchomości zbytej przez gminę inwestorowi)
 2. przekazanie będzie mogło łączyć zasób objęty inwestycją z innym zasobem posiadanym, realizowanym lub planowanym do realizacji przez inwestora (ta opcja nie wyklucza jednak z przetargu podmiotów oferujących zasób pochodzący tylko z inwestycji albo tylko spoza inwestycji)
 3. przekazanie lokali lub budynków nieobjętych inwestycją.

Dodatkowym zabezpieczeniem interesów gminy w odniesieniu do planowanego do przekazania zasobu pochodzącego z przedsięwzięcia innego niż inwestycja (zarówno w opcji drugiej, jak i trzeciej) jest możliwość określenia względem tego zasobu dodatkowych wymogów w zakresie lokalizacji.     

Będą one dotyczyć w szczególności oddalenia tego zasobu od obiektów użyteczności publicznej oraz dostępu do środków transportu publicznego.

Ustalenie ceny lokali/budynków w przeliczeniu na 1 m2

Cenę lokali/budynków w skali zgodnej z oczekiwaniami gminy należy określić w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej, mając na względzie limit ustawowy. Zgodnie z tym limitem cena w przeliczeniu na 1 m2 nie może przekroczyć wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551), stanowiącej podstawę realizacji programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”. Projektowana ustawa wprowadza możliwość podwyższenia przez radę gminy ceny 1 m2 powierzchni użytkowej oczekiwanego zasobu.

Cena powinna zostać ustalona przez pryzmat oceny wszystkich czynników mogących wpływać na jej wartość. Bez względu na określony przez gminę minimalny standard wynikająca z parametrów przyjętych w uchwale łączna cena lokali/budynków, która zostanie zaliczona na poczet części ceny nieruchomości, nie może być wyższa niż kwota wynikająca z wyceny zbywanej nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego (dołączonej do uchwały rady gminy).

Ustawa wprowadza jednak również w tym względzie wyjątek.

W razie podwyższenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku w przypadku zasobu zabytkowego lub położonego na obszarze działań rewitalizacyjnych łączna cena lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt” nie może być wyższa niż 90% kwoty wynikającej z wyceny nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego (dołączonej do uchwały rady gminy), co związane jest z możliwością obniżenia ceny wywoławczej w przetargu dla nieruchomości zabytkowych lub położonych na terenach objętych rewitalizacją.

Przetarg na zbycie nieruchomości z częściowym rozliczeniem lokalami lub budynkami

Zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z częściowym rozliczeniem jej ceny ceną lokali lub budynków następuje w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. W kontekście wszczęcia procedury przetargowej projektowana ustawa wprowadza jednak kilka istotnych zastrzeżeń:

 1. przetarg może dotyczyć wyłącznie sprzedaży danej nieruchomości;
 2. przetarg może dotyczyć wyłącznie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, w stosunku do której rada gminy wyraziła zgodę na zbycie z rozliczeniem „lokal za grunt” (ogłoszenie przetargu może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiej zgody);
 3. przetarg może dotyczyć wyłącznie nieruchomości położonej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo nieruchomości objętej decyzją o warunkach zabudowy wydaną na rzecz gminy (decyzja ta może jednak zostać wydana również po podjęciu uchwały przez radę gminy);
 4. przetarg nie może zostać ogłoszony przed upływem okresu przysługującego organowi nadzorczemu na ewentualne orzeczenie o nieważności uchwały określającej zasady zbycia nieruchomości gminnej z rozliczeniem „lokal za grunt”.

Ustawa nie wyłącza przy tym pozostałych ogólnych zasad zbywania nieruchomości gminnych wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). Dotyczy to m.in. zasad określonych w art. 34 i art. 35 tej ustawy. Oznacza to m.in. możliwość ogłoszenia przetargu dopiero po przeprowadzeniu procedury związanej z publikacją wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i realizacji wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu.

Ogłoszenie o przetargu powinno określać elementy umożliwiające inwestorowi analizę propozycji gminy, w tym ocenę opłacalności inwestycji i przygotowanie odpowiedniej oferty. Obok informacji identyfikujących nieruchomość oraz przedstawiających jej podstawowe parametry i charakterystykę, zabezpieczeń dotyczących zachowania w ramach współpracy wyniku przetargu (tj. zabezpieczenia wykonania zobowiązania pieniężnego ciążącego na przyszłym nabywcy nieruchomości względem gminy w przypadku nieprzekazania zasobu lub przekazania zasobu niezgodnego z umową w postaci ustanowienia hipoteki lub zastawu) w ogłoszeniu zamieszczane będą m.in. informacje na temat oczekiwań gminy odnośnie do lokali lub budynków oferowanych przez inwestora do przekazania gminie z zaliczeniem ich ceny na poczet części ceny nabywanej nieruchomości.

Parametry obejmujące minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową tych lokali lub budynków, ich przeznaczenie i minimalny standard, a także wymagania w zakresie lokalizacji, cenę w przeliczeniu na 1 m2 oraz termin przekazania zasobu będą parametrami zaczerpniętymi wprost z uchwały rady gminy dotyczącej zbywanej nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zaoferowanie przez inwestora do przekazania gminie na poczet części ceny nieruchomości lokali lub budynków wpisujących się w parametry określone przez gminę i w terminie wskazanym w ogłoszeniu, wolnych od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich (poza wyjątkami dotyczącymi roszczenia o opłatę przekształceniową oraz możliwości objęcia lokali/budynków pochodzących z inwestycji stosowną zgodą banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką). W ogłoszeniu o przetargu wskazywana jest minimalna liczba, powierzchnia użytkowa i standard lokali lub budynków, jakie gmina akceptuje w ramach przyszłej transakcji z inwestorem w przedmiocie rozliczenia w cenie zbywanej nieruchomości.

Wprawdzie oferta w części zasobowej (lokalowej/budynkowej) jako taka nie stanowi kryterium decydującego o wyniku przetargu, będąc jednak, obok części gotówkowej, składową kwoty oferowanej przez inwestora za nieruchomość, może przesądzić o wyniku przetargu (im wyższe będzie przebicie ceny wywoławczej, niezależnie od tego, czy dokonywane jest ono w części gotówkowej czy zasobowej, tym większa będzie szansa na zwycięstwo w przetargu).

Zaoferowanie zasobu o parametrach wyższych niż minimalne oczekiwane przez gminę w kontekście liczby i powierzchni użytkowej jest możliwe jedynie w ramach limitu wynikającego z uchwały, powtórzonego w ogłoszeniu (w przypadku oferty obejmującej maksymalną oczekiwaną przez gminę liczbę i wielkość lokali lub budynków zwiększenie atrakcyjności oferty jest możliwe jedynie w ramach części gotówkowej).

Co należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ceny?

Przy ustalaniu ceny oferowanego przez inwestora zasobu konieczne jest określenie ceny z uwzględnieniem zastosowanego przez gminę przy ustalaniu oczekiwań przelicznika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej. Cena wywoławcza nieruchomości będzie ustalana przez organ wykonawczy gminy w wysokości nie niższej niż wynikająca z wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, uwzględnionej w wycenie dołączanej do projektu uchwały na etapie wyrażania przez radę gminy zgody na zbycie nieruchomości. Przepisy wprowadzają możliwość obniżenia ceny wywoławczej do poziomu 90% kwoty wynikającej z wyceny zbywanej nieruchomości w przypadku nieruchomości zabytkowych lub na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi.

Oferta inwestora powinna zawierać podstawowe informacje o ofercie, inwestorze i inwestycji  oraz oferowaną cenę nieruchomości, w tym część ceny mającą podlegać rozliczeniu lokalami lub budynkami.

Jeżeli pierwszy lub kolejny przetarg zakończył się wynikiem negatywnym przepisy wprowadzają w tym względzie dwa istotne odstępstwa od zasad wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami:

 1. w przypadku drugiego przetargu i kolejnych cena wywoławcza nie będzie podlegała obniżeniu; tryb zbywania nieruchomości określony w ustawie jest trybem szczególnym – służy realizacji nie tylko celu zwiększenia dostępności nieruchomości pod zabudowę, ale również zwiększeniu zasobu lokalowego gminy (i tym samym wsparciu samorządu w realizacji jego zadań); nie wyłącza on przy tym możliwości objęcia nieruchomości, której nie udało się zbyć w niniejszym trybie, ogólną procedurą przetargową wynikającą z przepisów o gospodarce nieruchomościami,
 2. wyłączeniu uległa możliwość organizowania rokowań, w przypadku gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym; w takiej sytuacji organ właściwy będzie mógł organizować jedynie kolejne przetargi.

Umowa sprzedaży nieruchomości gminnej z częściowym rozliczeniem lokalami lub budynkami

Ustawa określa podstawowe elementy umowy sprzedaży nieruchomości zbywanej w przetargu. Obok elementów istotnych dla każdej takiej umowy (jak np. data jej zawarcia czy wskazanie stron umowy) oraz danych identyfikujących zbywaną nieruchomość umowa ta będzie zawierała postanowienia  w zakresie inwestycji (w tym terminu jej zakończenia), ceny uzyskanej w wyniku przetargu oraz rozliczenia „lokal za grunt”.

Przepis odnoszący się do objęcia postanowieniami umowy informacji dotyczących inwestycji ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy lokale/budynki przekazywane w ramach rozliczenia „lokal za grunt” będą pochodziły z przedsięwzięcia realizowanego na zbywanej nieruchomości (dotyczy zatem pierwszej i, w niektórych przypadkach, drugiej wskazanej w projekcie opcji lokalizacji).

Na cenę uzyskaną w wyniku przetargu będzie składała się część zasobowa i część gotówkowa w proporcji ustalonej w wyniku przetargu (część gotówkowa stanowi różnicę między ceną uzyskaną w przetargu a ceną lokali lub budynków, które inwestor zobowiązał się przekazać na własność gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt”, ustaloną na podstawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej wskazanej w uchwale rady gminy dotyczącej zbywanej nieruchomości, a następnie powtórzonej w ogłoszeniu o przetargu).

Postanowienia w zakresie rozliczenia „lokal za grunt” będą obejmowały natomiast:

 1. zobowiązanie inwestora do przekazania na własność gminie lokali lub budynków (1) wolnych od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkami wskazanymi w ustawie, (2) w liczbie oraz o powierzchni użytkowej, standardzie i lokalizacji zgodnych ze złożoną w procedurze przetargowej ofertą nabycia nieruchomości oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu,
 2. cenę lokali lub budynków, które inwestor zobowiązuje się przekazać gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt”, ustaloną jako iloczyn łącznej powierzchni użytkowej tych lokali lub budynków oraz ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku wskazanej w ogłoszeniu o przetargu (ustalonej w uchwale rady gminy).

W przypadku nieobjęcia zbywanej nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego umowa będzie określała ponadto zobowiązanie gminy do przeniesienia na inwestora decyzji o warunkach zabudowy związanej z tą nieruchomością oraz termin dokonania tego przeniesienia (w przypadku gdy inwestor zdecyduje się realizować inwestycję na podstawie decyzji wydanej na rzecz gminy).

Ustanowienie hipoteki albo zastawu jako formy zabezpieczenia zobowiązania pieniężnego istniejącego w przypadku nieprzekazania zasobu zgodnego z umową ma na celu zapewnienie gminie bezpieczeństwa ekonomicznego w ramach rozliczenia „lokal za grunt”, ułatwiając zgodną z oczekiwaniami gminy współpracę z inwestorem i stanowiąc ochronę majątku publicznego przed działaniem niezgodnym z projektowanymi rozwiązaniami.

W celu dalszego zabezpieczenia realizacji wzajemnych oczekiwań strony mogą ponadto określić w umowie kary umowne.

Przekazany gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt” zasób lub jego część może pozostać w gminie jako mieszkaniowy zasób gminy, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611), określające np. rodzaj zawieranych umów, zasady rekrutacji najemców, sposób ustalania czynszów itp.

Gmina może wnieść te lokale/budynki (wszystkie albo niektóre z nich) do spółki gminnej lub spółki Skarbu Państwa w celu realizacji zadań na rzecz lokalnej wspólnoty (w przypadku budynków mowa tu de facto o wniesieniu nieruchomości wraz z budynkami). W przypadku zasobu mieszkaniowego w zawieranej ze spółką umowie muszą zostać określone zasady najmu i kryteria pierwszeństwa w dostępie do mieszkań, umożliwiające włączenie instrumentu w inne działania składające się na realizację pakietu „Mieszkanie+”.

Piotr Nowaczyk

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 grudnia 2020 roku o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U.2021 r. poz. 223)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

Literatura

 • Ocena skutków regulacji rządowego projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków  w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (nr druku 766),  Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, 24 listopada 2020 r.
 • Informacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych  z gminnego zasobu nieruchomości
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dlaczego mieszkania w Polsce wciąż drożeją? Jest kilka głównych przyczyn

Ceny nieruchomości w Polsce rosną w zawrotnym tempie, stawiając nas pod tym względem w czołówce Unii Europejskiej. Szczególnie dotyka to małych mieszkań w dużych miastach. Główne przyczyny? Rosnący popyt, inflacja i wzrost płac, jednak według ekspertów czynników stymulujących jest więcej. W tym np. regulacje prawne, formalności z nimi związane i koszty ich realizacji.

Ulga termomodernizacyjna coraz mniej popularna. Ile można zaoszczędzić?

Podatkowa ulga termomodernizacyjna wzbudza coraz mniejsze zainteresowanie. Znacznie większym powodzeniem cieszy się dopłata w programie "Czyste Powietrze". Dane podaje portal GetHome.pl.

Bezpieczny Kredyt 2%: banki rozpatrzyły już wszystkie wnioski kredytowe. Na co poszło najwięcej kredytów hipotecznych, odpowiedź zaskakująca

Kto zdążył złożyć wniosek o Bezpieczny Kredyt 2% na ostatnią chwilę, ten musiał czekać nawet do końca marca na kredyt hipoteczny pozwalający sfinalizować planowaną inwestycję mieszkaniową. Na co zostały przeznaczone kredyty? O dziwo, najwięcej nie trafiło do deweloperów, bo to nie nowe mieszkania były preferowane.

Ceny mieszkań w 2024 r. w 6 największych miastach Polski - wykres, prognozy

Jakie są ceny mieszkań w 2024 roku? Oto wykresy i prognozy Polskiego Instytutu Ekonomicznego uwzględniające cenę za 1 m2 mieszkania w 6 największych miastach Polski. Ceny za 1 m2 mieszkania wyhamowały. Gdzie ceny rosły najszybciej, a gdzie spadały?

REKLAMA

Pierwsze półrocze na rynku nieruchomości. Sprzedaż mieszkań w liczbach

Pierwsza połowa roku za nami, deweloperzy mogą podsumować sprzedaż mieszkać w tych sześciu miesiącach. Czy jest lepiej w porównaniu do poprzednich kwartałów? 

Czy wrócą kredyty hipoteczne z wkładem własnym poniżej 10%?

Nie tak dawno wkład własny poniżej 10% do kredytu hipotecznego był rzadkością. Co zmienił w tej kwestii program Bezpieczny Kredyt 2%? 

Hipoteka odwrócona – fakty i mity o usłudze finansowej

Hipoteka odwrócona to usługa finansowa, która skierowana jest głównie do osób starszych. Usługa, chociaż dostępna już od lat, nadal wywołuje wiele pytań. Czy po zawarciu umowy o dożywocie spadkobiercy będą mogli odziedziczyć nieruchomość? Czy od zawartej umowy można odstąpić? W którym momencie emeryt przestaje być właścicielem mieszkania? Kto, po podpisaniu takiej umowy, płaci czynsz, ubezpieczenie i podatki za mieszkanie lub dom?

Hipoteka odwrócona - fakty i mity

Hipoteka odwrócona wzbudza kontrowersje. Wiele osób nie wie, że taka hipoteka może być w modelu sprzedażowym (renta dożywotnia) lub w modelu kredytowym (odwrócony kredyt hipoteczny). Co z kwestiami prawnymi?

REKLAMA

Rozliczanie podatku CIT z zastosowaniem obniżonej stawki 9% - zmiana interpretacji indywidualnej

Szef KAS potwierdził, że mały podatnik CIT, może stosować preferencyjną stawkę podatkową w wysokości 9% do obliczania zaliczek na podatek, ale jedynie do momentu przekroczenia ustawowego limitu przychodów. Po przekroczeniu limitu w określonym miesiącu/kwartale, zaliczkę na podatek dochodowy za ten okres oraz kolejne powinien obliczać już według stawki 19%.

Z czym mierzy się sektor budowlany w Polsce?

Z czym musi się mierzyć sektor budowlany w Polsce? To niepewność rynkowa, poważne wyzwania ekonomiczne i niedobór kadr. Jak przebiega zmiana pokoleniowa w budownictwie?

REKLAMA