REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

 Kancelaria Prawnicza Polz & Polz
Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.
Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu /Fot. Fotolia
Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu /Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Kwestie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która jednak nie ma zastosowania do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, do których stosuje się ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Zgodnie z art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

REKLAMA

REKLAMA

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej może być rozłożona na oprocentowane raty.

Opłaty roczne wnosi się bez wezwania przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, przy czym opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może zostać ustalony inny termin zapłaty, nie przekraczający danego roku kalendarzowego.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Ustalanie opłat

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od wartości nieruchomości gruntowej określonej przez biegłego rzeczoznawcę.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:

- 0,3% ceny za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej,

REKLAMA

- 0,3% ceny za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych,

- 0,3% ceny za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową,

- 1% ceny za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne,

- 1% ceny za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową,

- 2% ceny za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną,

- 3% ceny za pozostałe nieruchomości gruntowe.

Zobacz: Nieruchomości

Zasady aktualizacji opłaty rocznej

Zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jej właściciel, to jest Skarb państwa albo gmina, może zaktualizować nie częściej niż co 3 lata. Zaktualizowaną wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste oblicza się od ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień aktualizacji przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Aktualizacji wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nie dokuje się w przypadku, gdy wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości oraz do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

W przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Wówczas pozostała części ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równie części, które powiększają opłatę roczną w dwóch następnych latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest wówczas równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

W przypadku aktualizacji rocznej opłaty zalicza się na poczet różnicy pomiędzy opłatą dotychczasowa a zaktualizowaną wartość nie zaliczonych dotąd nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanej z udziałem środków z UE, a także nakładów poniesionych przez użytkowania grunty, które wpłynęły na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesione przez użytkownika wieczystego, a w ich następstwie wzrosła.

Procedura aktualizacji

Aktualizacja opłaty rocznej dokonywana jest z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualizacji opłaty rocznej dokonuje właściwy organ poprzez pisemne wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego. Jednocześnie z wypowiedzeniem organ przesyła ofertę przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej.

Wypowiedzenie musi zawierać wskazanie sposobu obliczenia nowej wysokości opłaty oraz pouczenie użytkowania wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości oraz o miejscu w którym można się zapoznać z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo uzasadniona w innej wysokości

Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem właściwego organu, który dokonał aktualizacji przeciwko właścicielowi nieruchomości.

W przypadku złożenia wniosku użytkownik wieczysty wnosi opłaty roczne w dotychczasowej wysokości. W przypadku nie złożenia wniosku obowiązuje nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu.

Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Do postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki aktualizacji opłaty rocznej ciąży na właściwym organie, a nie na użytkowniku wieczystym. Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze ugody. Jeżeli do ugody nie dojdzie kolegium wydaje orzeczenie o oddaleniu wniosku lub o ustaleniu nowej wysokości opłaty.

W przypadku prawomocnego oddalenia wniosku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze obowiązuje nowa wysokość opłaty ustalona przez właściwy organ. Nowa wysokość rocznej opłaty, która została ustalona na skutek prawomocnego orzeczenia kolegium lub w wyniku zawarcia ugody obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty. Kolegium przyznaje w orzeczeniu, na wniosek właściwego organu, zwrot kosztów postępowania od użytkownika wieczystego.

Jeżeli kolegium w orzeczeniu uznało wniosek użytkownika wieczystego za zasadny, przyznaje, na jego wniosek, zwrot kosztów od właściwego organu.

Sprzeciw od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazuje właściwemu sądowi sprzeciw wraz z aktami sprawy. Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości złożony przez użytkownika wieczystego zastępuje pozew. W razie wniesienia sprzeciwu orzeczenie traci moc, nawet jeśli sprzeciw odnosi się tylko do części orzeczenia. Wyjątek stanowi sytuacja., gdy sprzeciw dotyczy wyłącznie kosztów postępowania. Wówczas sąd rozstrzyga tylko o kosztach postępowania postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

W przypadku złożenia sprzeciwu od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego użytkownik wieczysty wnosi opłaty roczne w dotychczasowej wysokości.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste

Zgodnie z art. 17b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi w odniesieniu do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa określony poniżej procent ceny nieruchomości:

- 0,1%, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele obronności państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej,

- 1%, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne,

- 1%, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,

- 3%, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest na inne cele.

Wyjątkiem jest opłata roczna za użytkowanie wieczyste wnoszona przez Polską Akademię Nauk oraz instytuty badawcze, która jest równa cenie 20 kg żyta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Cena nieruchomości rolnej

Cenę nieruchomości rolnej ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określona przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Cenę nieruchomości rolnej, za wyjątkiem nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na cele niezwiązane z prowadzeniem gospodarki rolnej lub leśnej, można również ustalić w wysokości nie niższej niż suma wartości gruntu określonej z uwzględnieniem stawek szacunkowych jednego hektara oraz ceny 100 kg żyta, ustalonej stosownie do przepisów o podatku rolnym, i wartości części składowych tego gruntu.

Ustalenie nowej albo zmiana dotychczasowej wysokości opłaty

O ustaleniu nowej albo zmianie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka zawiadamia na piśmie użytkownika wieczystego. Do zawiadomień stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące postępowania w razie wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, opisane powyżej.

Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego

Użytkownik wieczysty nieruchomości może zrzec się swego prawa użytkowania wieczystego przez złożenie Krajowemu Ośrodkowi oświadczenia w formie aktu notarialnego. W takim przypadku użytkowanie wieczyste wygasa. Oświadczenie stanowi podstawę do wykreślenia w księdze wieczystej prawa wieczystego użytkowania.

Sprzedaż nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu

Nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego może być sprzedana jej użytkownikowi wieczystemu po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego określoną w sposób przewidziany w przepisach o gospodarce nieruchomościami według stanu na dzień sprzedaży nieruchomości. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. 

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Nieruchomości
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu. Nabór wniosków od 15 grudnia 2023 r.

  Od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. będzie można ubiegać się o wsparcie na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Jest to drugi nabór wniosków o taką pomoc finansową realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

  Czy prawo zmusi rynek do większego nacisku na budynki pasywne?

  Potrzeba termomodernizacji budynków jest faktem, a energooszczędność jest jednym z najważniejszych wyzwań na rynku nieruchomości. Regulacje unijne mają w tym swój duży udział. Jaki jest planowany koszt termomodernizacji w Europie, i kto za to zapłaci? 

  Dłużej niż w Belgii, ale krócej niż na Słowacji. Ile pracujemy na zakup mieszkania?

  Ośmiokrotność rocznych zarobków brutto - tyle musi poświęcić przeciętny Kowalski, by kupić własne lokum. Według raportu Deloitte wynik ten plasuje nas pośrodku europejskiej stawki. Ile na mieszkanie pracuje się w innych krajach? Jakie są tam ceny nieruchomości?

  Kończą się negocjacje w sprawie dyrektywy UE dot. charakterystyki energetycznej budynków. Polskie szkoły pionierami w dziedzinie efektywności energetycznej ale nadal wiele jest do zrobienia

  Polscy przedstawiciele zbliżają się do finałowego etapu negocjacji odnośnie Dyrektywy UE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Ta dyrektywa ma na celu zainicjowanie rozległych prac renowacyjnych zarówno w przypadku budynków publicznych, jak i prywatnych. W Polsce można wskazać kilka przykładów pionierskich projektów, które mogą stanowić inspirację dla fali renowacji. Szkoły w Budzowie i Rogowie przodują w tworzeniu energooszczędnych rozwiązań, które mogą stać się inspiracją dla fali renowacji w Polsce. Jednocześnie wiele innych polskich szkół jest w złym stanie. Polska traci około 75 000 dni szkolnych rocznie z powodu pleśni i wilgoci w budynkach. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wzywają rząd do postawienia sobie jasnych i ambitnych celów w zakresie renowacji szkół i domów w trosce o zdrowie i dobrobyt polskich dzieci.

  REKLAMA

  Polacy uważają, że deweloperzy powinni więcej budować z ekomateriałów. Co wtedy z cenami nieruchomości?

  Ponad połowa Polaków jest zdania, że powinny obowiązywać przepisy obligujące deweloperów do budowania nowych mieszkań i domów w dużej części z materiałów ekologicznych, w tym pochodzących z recyklingu. Co na to eksperci? Opinie są podzielone. 

  Bezpieczny Kredyt 2% tylko do końca roku, potem zabraknie pieniędzy. Coraz większa nerwowość wśród chętnych i tłok w bankach. Trzeba się spieszyć?

  Dostępność kredytu z gwarantowanymi odsetkami, czym w istocie jest bezpieczny Kredyt 2 procent, poluzowane zasady ustalania zdolności kredytowej, początek obniżania stóp procentowych i osłabiania inflacji – to wszystko sprawiło, że banki zostały zasypane wnioskami o kredyty hipoteczne na kupno pierwszego mieszkania dla rodziny. Rosnące szybko ceny mieszkań i niepewność polityczna związana z formowaniem nowego rządu dodatkowo podnoszą temperaturę i zdenerwowanie chętnych na kredyty hipoteczne na specjalnych warunkach.

  Rekordowy październik w bankach. Najwyższa wartość w historii udzielonych kredytów mieszkaniowych

  Banki w październiku miały co robić. Najwyższa kwota w całej dotychczasowej historii rynku kredytów mieszkaniowych padła w właśnie w tym miesiącu. Wzrost odnotowano również w kredytach ratalnych i limitach na kartach kredytowych.

  Budownictwo mieszkaniowe 2024 – rekomendacje deweloperów i pracodawców dla nowego rządu

  W dniu 27 listopada 2023 r. opublikowano raport zawierający rekomendacje Platformy Mieszkaniowo-Budowlanej Pracodawców RP przygotowane we współpracy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich pod nazwą „Priorytety mieszkaniowe na pierwsze 100 dni rządu”. Tego samego dnia przedstawiono ten dokument na konferencji prasowej i omówiono podczas debaty z udziałem kilku posłów z prawdopodobnej nowej koalicji rządowej.

  REKLAMA

  Obowiązki zarządców nieruchomości zimą. Nie tylko odśnieżanie

  Jakie czynności należą do obowiązków zarządcy nieruchomości w czasie zimy?

  Konserwacja paneli fotowoltaicznych. Jak to robić? Jak unikać awarii i oszczędzać koszty?

  Konserwacja paneli fotowoltaicznych ma ogromne znacznie. Jeśli nie będziemy tego robić prawidłowo, może dojść do niższej produkcji energii, mniejszych oszczędności związanych z rachunkami za prąd, a w niektórych przypadkach – do awarii instalacji fotowoltaicznej. Obiekty komercyjne powinny zwracać szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa, a te z kolei wiążą się z kontrolowaniem, czy instalacja pracuje w sposób prawidłowy. 

  REKLAMA