REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Moja Woda 2023 - wniosek. Ile, na co i jak można uzyskać dotację?

Moja Woda 2023 - wniosek. Ile, na co i jak można uzyskać dotację?
Moja Woda 2023 - wniosek. Ile, na co i jak można uzyskać dotację?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 3 sierpnia 2023 r. ruszył nabór wniosków o dotacje na zwiększenie retencji wód opadowych i gromadzenie deszczówki przez osoby fizyczne. Jest to 3. edycja programu priorytetowego „Moja Woda”. Jak uzyskać dotację? Gdzie i jak złożyć wniosek? Ile, na co i jak można uzyskać dotację?

Cel programu „Moja Woda” i terminy realizacji

Ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielononiebieskiej infrastruktury.
W tej edycji Programu „Moja Woda”, zawieranie umów z beneficjentami przewidziane jest w terminie do 30 czerwca 2024 r., a wypłata przyznanej dotacji nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. 
Natomiast okres kwalifikowalności kosztów został ustalony od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. 

REKLAMA

Kto może dostać dotację?

Osobami, które mogą uzyskać dotację (beneficjentami) są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami1 lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości2, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny3, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda” – dalej jako „Program”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia. 

Ważne

Ważne!
W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. W takiej sytuacji wniosek jest składany przez jednego ze współwłaścicieli za pisemna zgodą pozostałych współwłaścicieli. 

Definicje

- Przez nieruchomość rozumie się wszystkie nieruchomości ujęte w jednej księdze wieczystej. W przypadku gdy budynek mieszkalny jednorodzinny znajduje się na kilku działkach objętych odrębnymi księgami wieczystymi, zakres przedsięwzięcia może obejmować więcej niż jedną nieruchomość. 
- Budynek mieszkalny jednorodzinny, to - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Na dzień złożenia dokumentów do wypłaty, budynek mieszkalny jednorodzinny powinien być oddany do użytkowania. 

Jaką dużą dotację można dostać?

W ramach programu priorytetowego „Moja Woda” w 2023 roku można otrzymać dotację do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie. 

Jakie przedsięwzięcia i jakie koszty kwalifikowane uprawniają do dotacji?

REKLAMA

Na dotacje w tej edycji Programu „Moja Woda” mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które umożliwią zatrzymanie wód opadowych (w tym roztopowych) na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie było konieczności jej odprowadzania do kanalizacji. 

Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych , tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny). 

Koszty kwalifikowane

Dofinansowaniu (w formie dotacji) podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji
1) do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające  wody opadowe bez rynien i rur spustowych), 
2) do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3, 
3) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte), 
4) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń, 
5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego lub nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika). 
Jako wydatki kwalifikowane należy też przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów. 

Jakie warunki musi spełniać przedsięwzięcie by móc uzyskać dotację?

1) Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie to 2 000,00 zł. 

2) Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w jakimkolwiek innym programie NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

3) Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych. 

4) Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zagospodarowane wody opadowe lub roztopowe, nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Przy czym działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie towarów lub usług na rynku. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (np. art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. 

5) Realizacja przedsięwzięcia nie może zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW

6) Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa,  a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim. 

7) W przypadku jeśli przepisy prawa nakładają taką konieczność, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia należy uzyskać wymagane ostateczne decyzje administracyjne.  

8) Okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia. A w ramach Programu dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia, które zostaną zakończone nie później niż do 30 czerwca 2024 r. Przez datę zakończenia przedsięwzięcia należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta  i wykonawcę przedsięwzięcia, lub datę podpisania oświadczenia beneficjenta o samodzielnym wykonaniu prac.  

Ważne

Beneficjent ma obowiązek złożyć kompletne dokumenty do wypłaty nie później niż do 31 lipca 2024 r. 

9) W okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem. 

10) Z Programu nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzanie nadmiaru wód opadowych do kanalizacji, z wyłączeniem wyżej opisanej sytuacji, gdy utrzymano istniejące podłączenie nieruchomości do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny)

Wnioski - elektronicznie i na papierze - terminy i sposób składania

Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie internetowej danego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dalej jako „WFOŚiGW”.  Nabór wniosków jest ciągły od dnia ogłoszenia naboru wniosków do dnia wskazanego w ogłoszeniu o zakończeniu naboru wniosków. Przy czym Zarząd WFOŚiGW może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków. 

Ważne

Ogłoszenia o naborze w 2023 roku wskazują datę 3 sierpnia 2023 r. jako datę ogłoszenia naboru wniosków. Przykładowe ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o naborze wniosków w Programie „Moja Woda” Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

REKLAMA

Wnioski do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, należy składać na obowiązującym formularzu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta i w wersji papierowej w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).  

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca powinien zarejestrować konto na tym portalu lub zalogować się (jeżeli już takie konto posiada). Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do WFOŚiGW.  Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Podpisany wniosek dostarczony w formie papierowej lub za pośrednictwem ePUAP powinien mieć taką samą sumę kontrolną jak wniosek przesłany poprzez Portal Beneficjenta. 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Wnioski, które wpłyną do WFOŚiGW poza wyznaczonym terminem (czyli po dniu wskazanym w ogłoszeniu o zakończeniu naboru wniosków) pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Jeżeli został złożony więcej niż jeden wniosek na tę samą nieruchomość (z uwzględnieniem wniosków złożonych w ramach naboru wniosków z 2020 i 2021 roku, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu), rozpatrzeniu podlega pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu do WFOŚiGW).  

Zasady i terminy składania wniosków publikowane są na stronie internetowej WFOŚiGW. 

Złożenie wniosku stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy o dofinansowanie na kwotę zaakceptowaną przez WFOŚiGW, na warunkach Programu Priorytetowego i niniejszego Regulaminu. 

Jak będzie oceniany wniosek?

Wniosek będzie oceniany wg poniższych kryteriów:
Wniosek jest złożony w terminie zgodnym z Regulaminem.
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie.  
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki.   
Wnioskodawca mieści się w katalogu beneficjentów, określonym  w Programie.
Cel, rodzaj przedsięwzięcia i kategorie kosztów kwalifikowanych  są zgodne z Programem.
Okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z Programem.
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są zgodne  z Programem.
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 

Jakie wydatki nie kwalifikują się do dotacji?

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej publikują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda". Określają one przykłady wydatków niekwalifikowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”:
1) wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Programu Priorytetowego „Moja Woda”, 
2) wydatki na urządzenia/instalacje wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej oraz instalacje, z których zebrana woda opadowa będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej). 
3) wydatki na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 
4) wydatki na zakup i montaż orynnowania (rynny, rury spustowe), 
5) wydatki na wykonanie studni głębinowych,
6) wydatki na montaż/budowę/przebudowę zbiorników (szczelnych zbiorników naziemnych/podziemnych i zbiorników otwartych, w tym „oczek wodnych”), które docelowo nie będą podłączone do instalacji zbierającej wody opadowe, 
7) wydatki na zbiornik/zbiorniki (np. szczelne zbiorniki naziemne i podziemne), których pojemność sumaryczna jest mniejsza niż 2 m3 (nie dotyczy zbiorników otwartych, w tym „oczek wodnych”), 
8) koszt zakupu i położenia kostki brukowej, kamiennej, innej szczelnej i/lub utwardzonej powierzchni (nie dotyczy wydatków na zakup i wykonanie utwardzonego podłoża pod zbiornik), 
9) koszt wywozu nadmiaru ziemi z działki (nie dotyczy wywozu ziemi, która powstała w wyniku budowy/montażu zbiorników służących do magazynowania wód opadowych),  
10) koszt zakupu ziemi na potrzeby urządzenia zagospodarowania działki (nie dotyczy zakupu żwiru/piasku/kruszywa w celu właściwego posadowienia zbiornika, budowy instalacji rozsączającej - jeśli zadanie wymagało zakupu odpowiedniego podłoża), 
11) wydatki na zakup usług dotyczących: opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, zakupu lub sporządzenie niezbędnych map, projektu zagospodarowania ogrodu, zielonego dachu, 
12) wydatki na opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń lub zezwoleń związanych z realizacją projektu, 
13) wydatki na ubezpieczenie, 
14) wydatki poniesione na pełnienie nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, 
15) wydatki na dzierżawę zbiorników, urządzeń, instalacji, 
16) wydatki na zakup specjalistycznych urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z chowem lub hodowlą ryb tj. sterylizatorów wodnych (np. lampy UV, ozonatory, sterylizatory, elektrolizery i inne), pomp napowietrzających, dyfuzorów itp., 
17) wydatki na zakup środków do utrzymania czystej wody, w tym preparatów do zwalczania glonów i chorób ryb, 
18) wydatki na zakup grzałek i chłodziarek do kontrolowania temperatury wody w zbiornikach, 
19) wydatki na zakup, montaż, budowę, rozbudowę małej architektury krajobrazu, zadaszenie zbiorników nadziemnych, 
20) wydatki na zakup ozdób do oczka wodnego, akcesoriów dekoracyjnych (np. fontann), roślin oraz oświetlenia, 
21) wydatki na elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, w przypadku gdy nie dotyczą istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika, 
22) wydatki na zakup komponentów, które nie są trwale związane/nie są trwałą częścią instalacji zbierania i/lub wykorzystania wody deszczowej takich jak: konewki, wiadra, miski, kanistry, myjki itp. (nie dotyczy wydatków na zakup przenośnych zraszaczy i węży niezbędnych do ich uruchomienia), 
23) wydatki na zakup basenów rekreacyjnych, bani, balii, jacuzzi i innej infrastruktury służącej do kąpieli.  

Uwaga! Powyższa lista nie może być uznana za kompletną i obejmującą wszystkie przypadki kosztów niekwalifikowanych. 

 

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy w ramach Priogramu Priorytetowego Moja Woda

Wzór oświadczenia Beneficjenta o pracach wykonanych we własnym zakresie

Źródło: Regulamin naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Moja Woda”  na lata 2020-2024  - wersja z sierpnia 2023 r.

 

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Jurek
  2023-08-22 08:16:32
  Banda złodziei, oszukała ludzi, którzy inwestowali w 2022 roku, bo nie ogłosili wtedy naboru, a teraz koszty kwalifikowane są uwzględniane tylko od 01.01.2023. ***** ***
  0
 • Jacek
  2023-08-10 09:45:56
  dzisiaj kolejny raz zadzwoniłem byłem 83 w kolejce czas oczekiwania 68 minut super program !!!!!!!!!
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pergola na tarasie, ogród zimowy. Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę? Czy konieczne jest zgłoszenie budowy?

Mieszkać da się i na tarasie. Co więcej w ciepłe dni jest to bardzo przyjemne. Coraz popularniejsza jest zabudowa tarasów w formie pergoli. Zamożniejsi budują sobie ogrody zimowe. Czy budowa takich obiektów wymaga spełnienia formalności przewidzianych przez Prawo budowlane?

Geranium, anginka (pelargonia pachnąca, pelargonia szorstka) – uprawa w domu, zastosowanie lecznicze

Zamiast trzymać na parapecie i w innych miejscach w domu wyłącznie różne oryginalne rośliny, ale często o trujących liściach, czy kwiatach – warto docenić babcine geranium. Nie jest może zbyt efektowne, kwitnie tylko wtedy, gdy przejdzie zimowy spoczynek w niskiej temperaturze ale olejek geraniowy zawarty w liściach ma właściwości antyseptyczne. Oczyszcza i odkaża powietrze w domu a można też zastosować tę roślinę wspomagająco w leczeniu niektórych chorób. Jak uprawiać w domu pelargonię pachnącą?

Dlaczego liście drzew zmieniają kolor i opadają?

Pod koniec września możemy zaobserwować zjawisko przebarwiania się liści z różnych odcieni zieloni na całą paletę odcieni żółci, barwy pomarańczowej i czerwieni. Nasila się ono w październiku, aby zakończyć się z początkiem listopada, kiedy to z drzew spadną już wszystkie liście. Dlaczego tak się dzieje?

Coraz więcej Polaków kupuje mieszkanie. Czy opłaca się jeszcze wynajmować?

Zakup czy wynajem? Na rynku nieruchomości jest ostatnio duże poruszenie. Program Kredyt 2% przyczynił się do wzrostu sprzedaży mieszkań. Do tego dochodzi brak podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. Czy w tej sytuacji wynajem mieszkania wciąż się opłaca? 

REKLAMA

Pogoda na weekend 22-24 września. IMGW: nadchodzi zimny front, od niedzieli znowu zmiana. Po weekendzie wraca lato?

W piątek po południu zacznie do Polski wkraczać front atmosferyczny, który od zachodu będzie nam psuł piękną aurę. Sobota będzie najbrzydsza w tym weekendzie - z deszczem i trochę niższymi temperaturami. W niedzielę wraca już wyż, a więc słońce i piękna pogoda - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Polacy na potęgę biorą kredyty mieszkaniowe

Wyraźny wzrost na rynku kredytów hipotecznych. W II kwartale Polacy zaciągnęli je na 11 mld zł, ale wielu z nich wstrzymywało się z wnioskami do wejścia w życie w lipcu 2-proc. kredytu na pierwsze mieszkanie. Inni klienci, zainteresowani mieszkaniami z rynku wtórnego, czekali na jeszcze jedną korzystną zmianę – od 1 września od takiej transakcji nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Ile trzeba zapłacić deweloperowi za mieszkanie trzypokojowe we wrześniu 2023 roku?

Ile kosztują aktualnie najtańsze nowe mieszkania trzypokojowe? W jakim metrażu? W których inwestycjach można je znaleźć? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.                       

Akustyka mieszkania i domu. Jak odizolować się od dźwięków z zewnątrz?

Badania naukowe dowodzą, że życie w hałasie bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego coraz ważniejszym czynnikiem przy wyborze mieszkania jest jego akustyka. Eksperci wskazują, że ochrona przed dźwiękiem zależy od samego projektu inwestycji, rodzaju zastosowanych materiałów czy poprawnego wykonania obiektu.

REKLAMA

Bezpieczny Kredyt 2 proc. bije rekordy popularności. Kiedy zabraknie pieniędzy?

Polacy zdążyli już pożyczyć na zakup mieszkań w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” blisko 3,7 mld złotych – tyle . I to w 11 tygodni! Popyt znacznie przekracza wstępne rządowe szacunki i to nie tylko te przewidziane na pierwsze tygodnie, ale na cały 2023 rok. Czy pieniędzy na ten program starczy do wiosny 2024 roku?

Instalacje wodne w domu - jak ustrzec się legionelli? Na czym polega dezynfekcja termiczna?

Problemy z występowaniem bakterii Legionella w instalacjach wody użytkowej występował już wcześniej w Polsce, ale ostatnio mamy więcej takich przypadków. Jednym z głównych powodów może być obniżanie temperatury w instalacjach ciepłej wody użytkowej aby ograniczyć koszty. Dlaczego właściwa temperatura w instalacji wodnej ma kluczowe znaczenie w walce z legionellą? Jak dezynfekować instalacje wodne i jak o nie dbać? Wyjaśnia Sebastian Brzoza, Dyrektor Działu Aplikacji i Wsparcia Technicznego z Danfoss Poland.

REKLAMA