REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jaką umowę najmu mieszkania podpisać z ukraińskim uchodźcą? Specustawa

Paulina Karpińska, Redaktor
Z Grupą Infor PL zwązana od grudnia 2021 roku. Pełni w niej funkcję redaktora prowadzącego serwis Nieruchomości oraz współprowadzącego serwisy Prawo i Biznes.
Jaką umowę najmu mieszkania podpisać z ukraińskim uchodźcą?
Jaką umowę najmu mieszkania podpisać z ukraińskim uchodźcą?
Konrad Żelazowski
dziennik.pl

REKLAMA

REKLAMA

Chęć niesienia pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną w ich kraju nie wyklucza zdrowego rozsądku — warto pamiętać o podpisywaniu umów najmu.

Udostępnienie mieszkania uchodźcy z Ukrainy - jaką umowę najmu zawrzeć z obywatelem Ukrainy?

W jaki sposób możemy przekazać do używania nieruchomość obywatelowi Ukrainy uciekającemu przed wojną, tak aby jednocześnie zadbać o własne dobro matrialne? Mamy do wyboru tradycyjną umowę najmu mieszkania, umowę najmu okazjonalnego, bądź umowę użyczenia.  

REKLAMA

 

Co powinna zawierać umowa najmu zawarta z uchodźcą z Ukrainy, który opuścił swój kraj w wyniku wojny?

1. Powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Nie ma takiego obowiązku, jeśli zostaje ona zawarta na czas krótszy niż 1 rok. Jednak forma pisemna zawsze jest bezpieczniejsza.

2. Należy zawrzeć w niej podstawowe dane, takie jak:

 • miejsce i data zawarcia umowy,
 • określenie stron umowy,
 • dane osób zawierających umowę,
 • dokładne określenie przedmiotu najmu (opis lokalu, jego adres, stan prawny powierzchnia itp.)
 • wysokość czynszu oraz ewentualnych innych opłat, terminy i sposoby ich płatności,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • prawa i obowiązku stron umowy,
 • podpisy stron.

3. Umowę najmu z obcokrajowcem powinno zawrzeć się w dwóch językach, tj. w języku polskim i w języku, który rozumie. Najemca musi rozumieć treść podpisywanej przez siebie umowy.

4. Czas trwania umowy jest szczególnie istotny w przypadku zawarcia umowy najmu z obywatelem Ukrainy, uciekającym przed konfliktem zbrojnym, ponieważ, zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tzw. specustawa, mogą legalnie przybywać w Polsce przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Dlatego też warto zawrzeć umowę najmu na czas określony.

 

Kup książkę: Rozliczamy najem

Standardowa umowa najmu mieszkania z Ukraińcem - jakie daje możliwości wynajmującemu i najemcy?

Umowa najmu jest to wzajemne uzgodnienie dwóch stron – wynajmującego, czyli właściciela nieruchomości i najemcy, czyli osoby biorącej ją w najem, zgodnie z którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie, bądź dom do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, za co najemca zobowiązuje się płacić czynsz. W związku ze ściśle określonym czasem legalnego pobytu obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, umowa ta powinna zostać zawarta maksymalnie na 18 miesięcy.

Najemcę obowiązują prawa i obowiązki zgodne z polskim prawem. Podlega on ochronie lokatorów zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów.

Do obowiązków obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, zamieszkującego wynajmowany lokal należy m.in. używanie najętego lokalu w sposób w umowie określony, stosowanie się do porządku domowego, w tym zgodnego z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów, utrzymywanie wynajętego lokalu w takim stanie w jakim został mu wydany, dbanie o utrzymanie go w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, a także dokonywanie drobnych napraw, m.in. podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu i odpływu wody.

 

REKLAMA

Właściciel lokalu zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu.

Ponadto wynajmujący lokal ma obowiązek do dokonywania na swój koszt  napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej oraz do wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

 

Ważne: Przed przekazaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Jest to istotny dokument, który stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu. Można, ale nie ma konieczności, dołączyć do niego zdjęcia przedstawiające stan faktyczny wydawanego lokalu.

 

Wypowiedzenie tradycyjnej umowy najmu zawartej z obywatelem Ukrainy, przebywającym w Polsce w związku z wojną na Ukrainie

Umowa najmu lokalu zawarta na czas oznaczony upływa wraz z terminem w którym została zawarta. Może także zostać wypowiedziana z każda ze stron, z zachowaniem ustawowego terminu jej wypowiedzenia. Ustawowy termin wypowiedzenia wynosi:

- miesiąc, jeśli czynsz jest płatny miesięcznie,

- trzy miesiące, w przypadku gdy czynsz jest płatny w odstępach czadu dłuższych niż miesiąc.

 

Ważne! Właściciel mieszkania może także wypowiedzieć umowę najmu najemcy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy ten nie zapłacić czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

 

Co może zrobić właściciel nieruchomości, kiedy najemca nie chce się wyprowadzić, mimo upłynięcia terminu wypowiedzenia?

W sytuacji, gdy najemca nie chce opuścić lokalu wynajmowanego na podstawie standardowej umowy najmu, pomimo upłynięcia czasu wypowiedzenia, bądź okresu trwania umowy, właściciel  w pierwszej kolejności może pisemnie wystąpić o natychmiastowe opróżnienie lokalu. Ważne, aby w piśmie tym wskazał termin na dokonanie tej czynności, np. 14 dni. Jeśli upłynie wskazany czas, a najemca nadal się nie wyprowadza, właścicielowi nieruchomości pozostaje droga sądowa, w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

Pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu należy złożyć w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

 

REKLAMA

Po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku o nakazie opróżnienia lokalu do działania przystępuje komornik. Ten w pierwszej kolejności wzywa lokatora do opuszczenia przez najemcę lokalu we wskazanym terminie, a jeśli to nie nastąpi, przystępuje do eksmisji. Opróżnia lokal z osób i ich rzeczy.

Jednak sytuacja się komplikuje w przypadku, kiedy sąd prowadzący postępowanie orzeka o przyznaniu naszemu najemcy lokalu socjalnego. W każdym przypadku najpierw bada sytuację materialną i rodzinną osoby, przeciwko której właściciel nieruchomości wszczął postępowanie, a także dotychczasowy sposób korzystania przez nią z lokalu. Jeśli sąd przyzna lokal socjalny, komornik nie może dokonać eksmisji z nieruchomości do czasu, aż gmina nie zapewni naszemu najemcy zastępczego lokalu socjalnego. Niestety gminy mają deficyt takich mieszkań, w związku z czym czas oczekiwania może trwać lata.

Ponadto wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.


Ważne! Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec: 
1) kobiety w ciąży, 
2) małoletniego, osoby niepełnosprawnej oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i wspólnie z nim zamieszkałej, 
3) obłożnie chorego, 
4) emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, 
5) osoby posiadającej status bezrobotnego, 
6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały 
chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub 
ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we 
własnym zakresie.

 

Co to oznacza w praktyce? Jeśli kobieta w ciąży i inne wyżej wskazane osoby nie dysponują własnym lokalem, do którego mogłyby się przeprowadzić, a także ich sytuacja materialna nie pozwala im na przeprowadzkę do innego lokalu, wówczas sąd musi przydzielić im konieczność zapewnienia lokalu socjalnego przez gminę. Jeśli gmina nie jest w stanie zapewnić tego lokalu, nie ma możliwości ich eksmisji.

 

Co istotne, w czasie trwania pandemii COVID-19 nie można wykonywać eksmisji lokatorów, aż do czasu odwołania pandemii. Przepis ten jednak nie dotyczy obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Został uchylny mocą Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Umowa najmu okazjonalnego podpisana z uchodźcą z Ukrainy

Najem okazjonalny to specjalna forma najmu cechująca się uproszczoną procedurą eksmisyjną i brakiem niektórych innych regulacji, np. dotyczących podwyżek czynszu. Zatem jej zawarcie ułatwia całe postępowanie związane z orzeczeniem eksmisji najemcy.

Jednak w przypadku zawarciu umowy najmu okazjonalnego nie wystarczy zwykła umowa pisemna. Potrzebna będzie wizyta u notariusza w celu podpisania aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. To właśnie na podstawie tego dokumentu właściciel nieruchomości może zgłosić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności opróżnienia lokalu przez najemcę, bez konieczności wszczynania postępowania. Po jej nadaniu komornik przystępuje do procedury opróżnienia lokalu.

Co istotne, w przypadku umowy najmu okazjonalnego nie występuje specjalna ochrona kobiet w ciąży, matek z niepełnoletnimi dziećmi, niepełnosprawnych z opiekunami, czy bezrobotnych, nie ma zatem konieczności, aby otrzymali od gminy socjalny lokal zastępczy. 

Ważne! Ustawodawca w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyłączył konieczność złożenia oświadczenia o wskazaniu lokalu zastępczego przez Ukraińca wynajmującego lokal w formie najmu okazjonalnego. Wystarczy zatem podpisanie umowy najmu okazjonalnego oraz podpisanie u notariusza przez ukraińskiego najemcę aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

 

Zakaz dokonywania eksmisji najemców w trakcie pandemii COVID-19 został wyłączony również w przypadku najmu okazjonalnego.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Janka
  2022-03-30 20:48:28
  "Zakaz dokonywania eksmisji najemców w trakcie pandemii COVID-19 został wyłączony również w przypadku najmu okazjonalnego" W specustawie , nie ma wzmianki w Art 69 o wyłączeniu z ochrony podczas pandemii, jest jedynie w Art 68 dotyczącej umowy użyczenia. Proszę o nie wprowadzanie w błąd-w umowie najmu okazjonalnego nadal stosuje się przepisy o ochronie przed eksmisją podczas pandemii.
  1
 • sylwia
  2022-11-07 12:51:21
  a jaki podpis pod umową w wersji umowy z jezyku polskim i ukrainskim
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pergola na tarasie, ogród zimowy. Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę? Czy konieczne jest zgłoszenie budowy?

Mieszkać da się i na tarasie. Co więcej w ciepłe dni jest to bardzo przyjemne. Coraz popularniejsza jest zabudowa tarasów w formie pergoli. Zamożniejsi budują sobie ogrody zimowe. Czy budowa takich obiektów wymaga spełnienia formalności przewidzianych przez Prawo budowlane?

Geranium, anginka (pelargonia pachnąca, pelargonia szorstka) – uprawa w domu, zastosowanie lecznicze

Zamiast trzymać na parapecie i w innych miejscach w domu wyłącznie różne oryginalne rośliny, ale często o trujących liściach, czy kwiatach – warto docenić babcine geranium. Nie jest może zbyt efektowne, kwitnie tylko wtedy, gdy przejdzie zimowy spoczynek w niskiej temperaturze ale olejek geraniowy zawarty w liściach ma właściwości antyseptyczne. Oczyszcza i odkaża powietrze w domu a można też zastosować tę roślinę wspomagająco w leczeniu niektórych chorób. Jak uprawiać w domu pelargonię pachnącą?

Dlaczego liście drzew zmieniają kolor i opadają?

Pod koniec września możemy zaobserwować zjawisko przebarwiania się liści z różnych odcieni zieloni na całą paletę odcieni żółci, barwy pomarańczowej i czerwieni. Nasila się ono w październiku, aby zakończyć się z początkiem listopada, kiedy to z drzew spadną już wszystkie liście. Dlaczego tak się dzieje?

Coraz więcej Polaków kupuje mieszkanie. Czy opłaca się jeszcze wynajmować?

Zakup czy wynajem? Na rynku nieruchomości jest ostatnio duże poruszenie. Program Kredyt 2% przyczynił się do wzrostu sprzedaży mieszkań. Do tego dochodzi brak podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. Czy w tej sytuacji wynajem mieszkania wciąż się opłaca? 

REKLAMA

Pogoda na weekend 22-24 września. IMGW: nadchodzi zimny front, od niedzieli znowu zmiana. Po weekendzie wraca lato?

W piątek po południu zacznie do Polski wkraczać front atmosferyczny, który od zachodu będzie nam psuł piękną aurę. Sobota będzie najbrzydsza w tym weekendzie - z deszczem i trochę niższymi temperaturami. W niedzielę wraca już wyż, a więc słońce i piękna pogoda - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Polacy na potęgę biorą kredyty mieszkaniowe

Wyraźny wzrost na rynku kredytów hipotecznych. W II kwartale Polacy zaciągnęli je na 11 mld zł, ale wielu z nich wstrzymywało się z wnioskami do wejścia w życie w lipcu 2-proc. kredytu na pierwsze mieszkanie. Inni klienci, zainteresowani mieszkaniami z rynku wtórnego, czekali na jeszcze jedną korzystną zmianę – od 1 września od takiej transakcji nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Ile trzeba zapłacić deweloperowi za mieszkanie trzypokojowe we wrześniu 2023 roku?

Ile kosztują aktualnie najtańsze nowe mieszkania trzypokojowe? W jakim metrażu? W których inwestycjach można je znaleźć? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.                       

Akustyka mieszkania i domu. Jak odizolować się od dźwięków z zewnątrz?

Badania naukowe dowodzą, że życie w hałasie bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego coraz ważniejszym czynnikiem przy wyborze mieszkania jest jego akustyka. Eksperci wskazują, że ochrona przed dźwiękiem zależy od samego projektu inwestycji, rodzaju zastosowanych materiałów czy poprawnego wykonania obiektu.

REKLAMA

Bezpieczny Kredyt 2 proc. bije rekordy popularności. Kiedy zabraknie pieniędzy?

Polacy zdążyli już pożyczyć na zakup mieszkań w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” blisko 3,7 mld złotych – tyle . I to w 11 tygodni! Popyt znacznie przekracza wstępne rządowe szacunki i to nie tylko te przewidziane na pierwsze tygodnie, ale na cały 2023 rok. Czy pieniędzy na ten program starczy do wiosny 2024 roku?

Instalacje wodne w domu - jak ustrzec się legionelli? Na czym polega dezynfekcja termiczna?

Problemy z występowaniem bakterii Legionella w instalacjach wody użytkowej występował już wcześniej w Polsce, ale ostatnio mamy więcej takich przypadków. Jednym z głównych powodów może być obniżanie temperatury w instalacjach ciepłej wody użytkowej aby ograniczyć koszty. Dlaczego właściwa temperatura w instalacji wodnej ma kluczowe znaczenie w walce z legionellą? Jak dezynfekować instalacje wodne i jak o nie dbać? Wyjaśnia Sebastian Brzoza, Dyrektor Działu Aplikacji i Wsparcia Technicznego z Danfoss Poland.

REKLAMA