REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Bezpieczny kredyt 2 procent – warunki, zasady, ustawa

Bezpieczny kredyt 2 procent – warunki, zasady, ustawa
Bezpieczny kredyt 2 procent – warunki, zasady, ustawa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

1 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa ta  wprowadza tzw. Bezpieczny kredyt 2 proc., czyli kredyt na zakup pierwszego mieszkania z dopłatami państwa przez pierwsze 10 lat jego spłacania. Kto i ile może pożyczyć w ramach tego kredytu? Jak będzie liczona zdolność kredytowa? Co po 10 latach dopłat? Na większość pytań dot. tego kredytu odpowiada Rzecznik Finansowy.

Bezpieczny kredyt 2% - czym jest

Bezpieczny kredyt 2% jest kredytem na zakup pierwszego mieszkania (także spółdzielczego) lub domu, budowę domu, a także dokończenie budowy, objęty programem dopłat przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu. Dopłaty finansowane są ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, utworzonego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.
Bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony na sfinansowanie:

REKLAMA

 • budowy domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
 • nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie,
 • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
Ważne

Nie można skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2% na spłatę (refinansowanie) wcześniej nabytego na kredyt mieszkania.

Bezpieczny Kredyt 2% - dla kogo

Z Bezpiecznego kredytu 2% mogą skorzystać osoby, które:
1) chcą zakupić mieszkanie (dom jednorodzinny - w tym budowa takiego domu, mieszkanie spółdzielcze) na własne potrzeby mieszkaniowe,

2) w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 45 roku życia, a gdy kredytobiorców jest dwóch – warunek ten musi spełnić przynajmniej jedna osoba. Dwie osoby mogą skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2% tylko gdy są małżeństwem albo wspólnie wychowują w gospodarstwie domowym co najmniej jedno dziecko, którego oboje są rodzicami;

3) w dniu jego udzielania nie posiadały mieszkania, domu jednorodzinnego czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo domu (za wyjątkiem pewnych przewidzianych przez ustawodawcę odstępstw od tej reguły, które zostały opisane niżej). Warunek ten muszą spełnić wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego;

4) nie są stroną innej umowy kredytu hipotecznego.

Ważne
Rozdzielność majątkowa małżonków a Bezpieczny kredyt 2%

Rzecznik Finansowy wyjaśnia, że posiadanie rozdzielności majątkowej nie wpływa na możliwość z korzystania z programu. Warunek pierwszego mieszkania jest konieczny w przypadku obojga małżonków.

Ważne

Z Bezpiecznego kredytu 2% mogą skorzystać również cudzoziemcy, którzy chcą kupić nieruchomość w Polsce. Warunkiem skorzystania z programu jest prowadzenie przez cudzoziemca gospodarstwa domowego:
- w Polsce albo
- poza Polską, jeżeli prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, a Bezpieczny kredyt 2% jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

Prawo własności do mieszkania a Bezpieczny kredyt 2%

Posiadanie prawa własności do lokalu mieszkalnego przed wystąpieniem z wnioskiem o  Bezpieczny kredyt 2% - co do zasady - wyklucza skorzystanie z tego kredytu. Ustawa z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe przewiduje jednak następujące wyjątki od tej zasady:

1) jeżeli kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe nabyła nie więcej niż jeden lokal lub dom jednorodzinny w drodze dziedziczenia lub darowizny, ale zbyła je przed ukończeniem 18 lat, traktuje się ją jakby nie posiadała nieruchomości, czyli może skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2%.

2) jeżeli kredytobiorca nabył udział w lokalu mieszkalnym w drodze dziedziczenia lub darowizny, to może skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2%, jeżeli nabyty udział nie przekracza łącznie 50 % (przez kredytobiorcę i osobę prowadzącą z nim wspólne gospodarstwo domowe).

3) jeżeli kredytobiorca i osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe posiada lub posiadała lokal lub dom jednorodzinny wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego:
a) w związku z katastrofą budowlaną lub skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
b) co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Bezpiecznego kredytu 2%
- traktuje się ich jakby nie posiadali nieruchomości i mogą skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2%.

Ważne

Wyżej wskazane kryteria dotyczące posiadania lokalu lub domu jednorodzinnego czy też udziału w nich odnoszą się również do spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Ile można pożyczyć? Maksymalna kwota kredytu

Kwota Bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć:

 • 500 000 zł dla jednej osoby,
 • 600 000 zł dla małżonków albo osób, które wspólnie wychowują w gospodarstwie domowym co najmniej jedno dziecko.

Bezpieczny kredyt 2% a wkład własny

Kredyt hipoteczny, również Bezpieczny kredyt 2% wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. W przypadku Bezpiecznego kredytu 2%, wkład własny nie może wynieść więcej niż 200 000 zł. Wkładem własnym kredytobiorcy może być także nieruchomość gruntowa należąca do kredytobiorcy i nieobciążona kredytem - ale tylko w przypadku, gdy kredytu udzielono w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości.

Osoby, które nie zgromadziły środków na wkład własny mogą skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2% łącząc go z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Ważne
Nie ma limitu ceny m2 mieszkania

W Bezpiecznym kredycie 2% nie przewidziano limitów ceny m2 mieszkania. Jedynymi ograniczeniami są maksymalna kwota kredytu oraz maksymalna kwota wkładu własnego.

Jak będzie liczona zdolność kredytowa przy zaciąganiu Bezpiecznego kredytu 2%?

Rzecznik Finansowy wyjaśnia, że ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu.
Ale warto wiedzieć, że Komisja Nadzoru Finansowego 19 czerwca 2023 r. zmieniła Rekomendacje S w zakresie zasad obliczania zdolności kredytowej. Dzięki niej zdolność kredytowa przy zaciąganiu Bezpiecznego kredytu 2% będzie wyższa niż w przypadku standardowej oferty banków.

Osoby nieposiadające zdolności kredytowej mogą skorzystać z innego programu – Konta Mieszkaniowego, które też jest wprowadzane na podstawie ustawy z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Czy można zaciągnąć Bezpieczny kredyt 2% z rodzicami żeby poprawić zdolność kredytową?

Nie, ustawa z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe nie przewiduje takiej możliwości.

10 lat dopłat. Jak beędą liczone dopłaty w ramach Bezpiecznego kredytu 2%

Dopłaty do rat w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% będą obejmować 120 pierwszych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych (10 lat). 

Objęta dopłatą rata będzie obniżona o kwotę tej dopłaty. Wysokość dopłaty obliczana będzie zgodnie ze wzorem:
Dopłata = saldo kredytu * (W-2%)/12
gdzie “W” oznacza obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

Ważne

Dopłata będzie stanowiła różnicę między średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie procentowej (stopa stała w okresie 5 lat), skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży banku (w ustawie założono 0,9 średniego oprocentowania), a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2% (oprocentowanie podstawowe).

Oprocentowanie Bezpiecznego kredytu 2%

Rzecznik Finansowy wyjaśnia, że oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu 2% przez pierwsze 10 lat spłaty będzie stałe i wyniesie 2% plus marża banku. Do kosztów kredytu należy także doliczyć prowizję bankową, jeśli będzie pobierana. Bank udzielający Bezpiecznego Kredytu 2% nie będzie mógł stosować wobec kredytobiorcy gorszych warunków w zakresie marży, oprocentowania i prowizji niż przy udzielaniu kredytu hipotecznego w ramach pozostałej oferty tego banku.

Po 10 latach, gdy ustaną dopłaty Bezpieczny kredyt 2% będzie oprocentowany stopą zmienną.

Ważne

W dniu podpisania umowy na Bezpieczny kredyt 2% znane będzie oprocentowanie tylko w pierwszym okresie 5 lat. Po 5 latach ponownie będzie ustalone oprocentowanie kredytu (uzależnione od ówczesnego, oprocentowania kredytów ze stopą stałą w bankach) i nowa wysokość dopłat.

Spłata Bezpiecznego kredytu 2%

W okresie objętym dopłatami do Bezpiecznego kredytu 2% (10 lat) kredyt spłacany jest w ratach malejących. Po wygaśnięciu dopłat, spłata kredytu następuje w ratach równych (annuitetowych), chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

Nadpłata Bezpiecznego kredytu 2% w okresie przysługiwania dopłat wiąże się z utratą prawa do uzyskiwania dalszych dopłat.
Ustawa z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe przewiduje jednak pewne wyjątki – kredytobiorca, który nadpłacił kredyt w okresie otrzymywania dopłat nie utraci prawa do przyszłych dopłat w sytuacji, gdy:

 • spłaty takiej dokonał po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu,
 • spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”),
 • łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła 200 000 zł,
 • łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.
Ważne
Czy można sprzedać mieszkanie kupione w ramach Bezpiecznego kredytu 2% w okresie otrzymywania dopłat?

Rzecznik Finansowy odpowiada, że tak, nieruchomość można sprzedać w dowolnym momencie. Ale trzeba pamiętać, że wówczas traci się prawo do kolejnych dopłat. Nie trzeba natomiast zwracać otrzymanych dopłat otrzymanych przed dniem sprzedaży nieruchomości.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe – Dziennik Ustaw z 15 czerwca 2023 r., poz. 1114

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rzecznik Finansowy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(3)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Terka
  2023-07-03 13:25:36
  Szkoda że ludzie mało zarabiający a oszczędni nie mogą dostać tego kredytu. Ktoś ma prawie 50procent wkładu własnego a braknie mu kilka tysięcy ze zdolności kredytowej i już się nie łapie. Lepiej ma utracjusz który dużo zarabia i nie potrafi nawet odłożyć na wkład , a dostanie duży kredyt.
  3
  pokażodpowiedzi (2)
QR Code
Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od wynajmu prywatnego w 2024 roku. Co się zmienia? Będą zmiany w 2025 roku?

Rok 2024 nie przyniósł istotnych zmian w zakresie opodatkowania czynszów. Podatek przychodowy od wpływów z wynajmu na razie będzie naliczany tak samo jak w zeszłym roku. Trzeba wiedzieć, że duże zmiany nastąpiły właśnie w poprzednim roku. Wtedy wprowadzono zakaz rozliczania amortyzacji lokali mieszkalnych i ograniczono sposób rozliczeń w najmie prywatnym tylko do ryczałtu ewidencjonowanego. Analizując podatek od najmu w 2024 roku, nie można zapominać o wzroście podatku od nieruchomości. Zmieniła się bowiem zarówno stawka „mieszkaniowa”, jak i komercyjna. Ostatnio wiele mówi się o podatku katastralnym od wynajmowanych mieszkań, ale na razie wprowadzenie takiej daniny jest mało prawdopodobne.

Jak dobrze mieć sąsiada! Psycholog: Dobre relacje sąsiedzkie zwiększają zadowolenie z życia; warto o nie zadbać

Relacje z sąsiadami mają istotny wpływ na nasze zadowolenie z życia na osiedlu mieszkaniowym. Jak wynika z badania CBOS, przeprowadzonego we wrześniu 2023 roku na zlecenie Skanska Residential Development Poland (na próbie 1075 osób zamieszkujących osiedla w miastach powyżej 200 000 mieszkańców), prawie ¾ ankietowanych, którzy zadeklarowali, że utrzymują bliskie, przyjacielskie kontakty z sąsiadami, wypowiedziało się pozytywnie o swoim miejscu zamieszkania. Poziom zadowolenia spada wraz ze wzrostem obojętności wobec innych mieszkańców. Jakie są zatem stosunki sąsiedzkie na polskich osiedlach, dlaczego warto o nie dbać i co pomaga w zacieśnianiu więzi społecznych?

Trzy razy więcej Polaków przed trzydziestką kupuje własne mieszkanie – sprawił to Bezpieczny Kredyt 2%

Analitycy komentujący transakcje na rynku mieszkaniowym zauważyli, że pod koniec roku co piąte mieszkanie kupowała osoba w wieku poniżej trzydziestu lat. Pod koniec 2022 roku – tylko co dwunasta. To efekt  większej dostępności kredytów hipotecznych dla najmłodszych klientów, który nie jest możliwy bez takiego wsparcia ze środków publicznych jak program bezpieczny Kredyt 2%.

Na odbiór gotowego mieszkania od dewelopera trzeba czekać około dwóch lat

Ile trwa wydawanie pozwoleń na budowę mieszkań? Czy widać różnicę w czasie od pandemii? Czy w większych miastach czas oczekiwania jest dłuższy? Jak to wpływa na podaż mieszkań? 

REKLAMA

Dramatycznie mało nowych mieszkań trafiło do sprzedaży w styczniu 2024 roku. Deweloperzy nie chcą przyspieszenia w budownictwie?

Oceniając właśnie udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego można wpaść w panikę. Do oferty deweloperów trafiło aż 25 procent mniej mieszkań niż w styczniu 2023, który przecież rekordowy pod tym względem nie był. Co się dzieje?

Zakwaterowanie imigrantów zarobkowych – rynek kwater pracowniczych staje się coraz bardziej interesujący

Miejsce zakwaterowania powinno dawać imigrantom zarobkowym poczucie bezpieczeństwa i stabilności w obcym kraju. W Polsce prawie połowa z nich korzysta z zakwaterowania zapewnianego przez pracodawców. Większość deklaruje, że wieloosobowe kwatery pracownicze to dla nich tymczasowe rozwiązanie i chcą je zamienić na pokoje jedno- lub dwuosobowe.

Mieszkanie na Start – nowy program rządowego wsparcia ułatwi zakup mieszkania osobom samotnym – singlom?

Wiadomo, że o przyznaniu lub nie kredytu hipotecznego przez bank decyduje przede wszystkim odpowiednia zdolność kredytowa. Stereotypowo tę powinna mieć większą para aplikująca o pożyczkę niż osoba samotna, ale czy tak jest zawsze? Nie zmienia to faktu, iż osobom samotnym chcącym mieć na własność mieszkanie trudniej było skorzystać ze wsparcia w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 procent. A jak będzie w drugiej połowie 2024 roku gdy zostanie udostępniona nowa forma rządowego wsparcia – Mieszkanie na Start?

Nadchodzi lepsza koniunktura gospodarcza. Jak przełoży się na branżę budowlaną?

Gospodarka w Polce wchodzi właśnie w fazę ożywienia. Czy lepsza koniunktura gospodarcze przełoży się na poprawę sytuacji w branży budowlanej?

REKLAMA

Nieruchomość w Dominikanie kosztuje co najmniej połowę mniej niż w Jastarni czy Karpaczu

Kilkanaście lat temu wiele osób mogło jedynie pomarzyć o nieruchomości za granicą. Dziś, przy tak wysokich cenach mieszkań w Polsce, coraz więcej rodaków decyduje się na zainwestowanie w nieruchomość w innym kraju. O inwestycjach w domy pod palmami opowiada Maria Kobryń, prawnik i ekspert od zagranicznych nieruchomości.

Jak i kiedy przycinać hortensje bukietowe, ogrodowe, Anabelle, by miały największe kwiatostany?

Kiedy przycinać hortensje? Jak ciąć hortensje bukietowe, hortensje ogrodowe i hortensje Anabelle? Czy przycina się hortensje pnące? Które hortensje kwitną na pędach jednorocznych?

REKLAMA