REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 Kancelaria Prawnicza Polz & Polz
Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /Fot. Fotolia
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Przed przystąpieniem do etapu realizacji projektu budowlanego na budowę nowego obiektu budowlanego lub przebudowę, nadbudowę, a także zmianę sposobu użytkowania całego albo części istniejącego budynku, inwestor oraz projektant powinien zaznajomić się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy plan nie został uchwalony – zmiana zagospodarowania terenu wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W celu spełnienia tzw. zasady „dobrego sąsiedztwa” a także w celu kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego, planowane zamierzenie inwestycyjne powinno stanowić wynik analizy sąsiedniej zabudowy – jej formy, gabarytów, przyjętych rozwiązań materiałowych. Decyzja o warunkach zabudowy powinna stanowić wynik takich analiz i skutkować budowaniem przestrzeni harmonijnej, estetycznej, a także funkcjonalnej oraz z wystarczającym zapleczem infrastrukturalnym.

REKLAMA

REKLAMA

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest odpowiednio przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Nie dotyczy to obszarów zamkniętych (np. tereny kolejowe, wojskowe), gdzie decyzja jest wydawana przez wojewodę.

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wnioskować każdy, niezależnie od tego, czy posiada tytuł prawny do nieruchomości. Decyzję można wydać także więcej niż jednemu wnioskodawcy, gdyż nie rodzi ona praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana, jeśli nieruchomość spełnia następujące warunki:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób umożliwiający określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji i formy, czyli cech i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. teren posiada dostęp do drogi publicznej,
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej),
 4. teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne (dot. gruntów rolnych I-III klasy),
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Gminy. We wniosku należy określić, na czym polega zamierzenie inwestycyjne:

 1. czy będzie to budowa, przebudowa, budynku mieszkalnego, usługowego, produkcyjnego, magazynowego, czy też będzie to budowa np. zjazdu. Należy także podać adres inwestycji, łącznie z nr geodezyjnymi działek;
 2. opisać istniejący stan zagospodarowania działki;
 3. określić przybliżone gabaryty projektowanej inwestycji: ilość kondygnacji, powierzchnię zabudowy;
 4. określić kształt i spadek dachu, szerokość i wysokość elewacji frontowych, przybliżoną kubaturę;
 5. określić przybliżone zapotrzebowanie inwestycji na media (woda, ścieki, prąd);
 6. określić skalę oddziaływania inwestycji na środowisko;
 7. określić sposób obsługi komunikacyjnej inwestycji (istniejący lub projektowany zjazd z drogi publicznej);
 8. określić przewidywany sposób gromadzenia i odprowadzania odpadów stałych.

Zobacz: Nieruchomości

Do wniosku należy także dołączyć:

 1. kopię mapy zasadniczej – min. 2 egzemplarze, w zależności od urzędu, w skali 1:500 lub 1:1000. (W przypadku inwestycji liniowych, dopuszcza się skalę 1:2000)
 2. jeden egzemplarz bez naniesień projektowych;
 3. jeden egzemplarz, na którym powinien być zaznaczony obszar inwestycji (wszystkie wpisane do wniosku działki) wraz ze wstępną koncepcją architektoniczną zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania (wrysowana projektowana inwestycja w planie, wraz z niezbędnymi wymiarami – odległość inwestycji od sąsiednich budynków, od granicy działki, szerokość elewacji frontowych, linia zabudowy itp.) W załączniku tym należy czytelnie przedstawić wysokości budynku (od poziomu terenu) oraz budynków sąsiednich.
 4. dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego, lub w przypadku braku infrastruktury technicznej – umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem. (szczególnie warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej)
 5. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (107zł) – nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego;
 7. pełnomocnictwo imienne wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – gdy ustanowiono pełnomocnika;
 8. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego firmy – jeśli jest to wymagane.

Wydana decyzja o warunkach zabudowy zawiera:

 1. warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w szczególności:
 2. maksymalna powierzchnia zabudowy.
 3. wysokość budynku (ilość kondygnacji, wysokość elewacji frontowych – do krawędzi i do kalenicy dachu.
 4. geometria dachu, ewentualnie kąt ich nachylenia.
 5. szerokość elewacji frontowej, czyli elewacji równoległej do drogi, z której odbywa się główny wjazd na działkę, wyznacza się na podstawie średniej szerokości elewacji frontowych istniejącej zabudowy na analizowanym obszarze, z tolerancją do 20%
 6. linia zabudowy – nieprzekraczalna lub obowiązująca, wyznaczona najczęściej jako przedłużenie linii zabudowy istniejących budynków na sąsiednich działkach.
 7. warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a zwłaszcza:
 8. określenie, czy teren inwestycji położony jest na obszarze objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków, dóbr kultury współczesnej.
 9. określenie, czy zamierzenie wymaga nałożenia ograniczeń, o których mowa w art. 73 Ustawy Prawo ochrony środowiska.
 10. określenie tymczasowego miejsca gromadzenia odpadów stałych.
 11. warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, takie jak:
 12. określenie dojazdu do planowanej inwestycji.
 13. sposób zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę.
 14. sposób odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych.
 15. możliwe sposoby zaopatrzenia w energię cieplną.
 16. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
 17. wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, poprzez wskazanie granic i sposobów zagospodarowania obszarów lub obiektów, podlegających ochronie.
 18. załącznik graficzny, na którym przedstawiono linie rozgraniczające teren inwestycji, oraz graficzne oznaczenie odległości obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy działki, sposób komunikacji.

Zobacz: Finanse

W przypadku działek, których przeznaczenie w ewidencji gruntów jest rolnicze, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, organ wydający decyzję o warunkach zabudowy, uzgadnia ją ze starostą w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki, lub inne grunty o najniższej przydatności rolniczej. Wyłączenie niektórych gruntów z produkcji rolnej następuje automatycznie, z chwilą rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowania gruntów, część natomiast można wyłączyć z produkcji rolnej, po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, starosta uzgadnia decyzję w formie postanowienia i wskazuje sposób wyłączenia obszarów z produkcji rolnej.

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, inwestor posiada dostateczne informacje, by podjąć decyzję o zasadności planowanej inwestycji oraz rozpoczęcia prac nad projektem architektoniczno-budowlanym. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy stanowi, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Nieruchomości
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak, zdaniem deweloperów, rząd może wpłynąć na poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym?

  Jakie decyzje nowego rządu byłby najbardziej skuteczne, by możliwe było przyspieszenie tempa budowy mieszkań i zwiększenie bardzo niskiej podaży? Jak dalej będzie rozwijał się rynek mieszkaniowy? Deweloperzy odpowiadają.

  Ulga mieszkaniowa: wyroki zakończą wątpliwości?

  Niedawno zapadł kolejny, interesujący nie tylko dla prawników wyrok w sprawie ulgi mieszkaniowej. Postanowiliśmy go przybliżyć. Analizujemy również inne wyroki.

  Frankowicze nie odpuszczają, sądy przeżywają oblężenie. Nie opłaca się iść na ugodę z bankiem?

  Frankowicze nie wierzą w ugody. W sądach znowu wzrosła liczba pozwów, a eksperci nie przewidują zmian w najbliższym czasie. Rośnie świadomość kredytobiorców, a ponadto coraz więcej wyroków jest korzystnych dla nich.

  Specjalne zasady kontroli tzw. obiektów wielkopowierzchniowych w prawie budowlanym

  Magazyny, hale sportowe, fabryczne, targowe, obiekty sportowe, galerie handlowe, czy nawet duże sklepy określa się w żargonie budowlanym jako tzw. obiekty (budowlane) wielkopowierzchniowe. Jako, że z tych budynków korzysta wiele osób jednocześnie, to przepisy budowlane nakładają na właścicieli i zarządców tych obiektów częstsze obowiązki kontrolne. Chodzi o regularne sprawdzanie stanu technicznego tych obiektów i instalacji w nich zamontowanych, tak by ich użytkowanie było bezpieczne dla ludzi.

  REKLAMA

  Zaoszczędzisz 20 złotych, stracisz 200 tysięcy. Takie są skutki wzrostu wartości domów i mieszkań i niezwaloryzowanej polisy

  Ubezpieczyciele alarmują: setki tysięcy właścicieli mieszkań i domów nie ma świadomości, że trzeba je doubezpieczyć – zaktualizować wartość, by polisy nadal spełniały swoją rolę. Konsekwencje są dramatyczne, szczególnie gdy dojdzie do poważnej szkody. Pożar domu ubezpieczonego jako wart 600 tys. zł może oznaczać stratę 200 tys. zł, gdy jego wartość wzrosłą do 800 tys. zł.

  Wakacje kredytowe 2024. Tylko gdy rata kredytu mieszkaniowego przekracza 40 proc. średniego miesięcznego dochodu? [Projekt]

  Posłowie Polski 2050 - Trzeciej Drogi wnieśli 28 listopada 2023 r. do Sejmu projekt ustawy dotyczący wakacji kredytowych w 2024 roku. W myśl tego projektu w przyszłym roku wakacje kredytowe miałyby przysługiwać, jeżeli wydatki kredytobiorcy związane z obsługą miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego przekraczają 40 proc. średniego miesięcznego dochodu.

  Ubezpieczenie mieszkania 2023 – wskazane dopłaty. Mieszkania drożeją i są niedoubezpieczone

  Wartość domów i lokali wyraźnie wzrosła w ostatnim czasie. Niestety, ich właściciele nie zawsze to uwzględniają przy zakupie polisy. Jak wskazują eksperci RynekPierwotny.pl i Rankomat.pl skutkiem jest niedoubezpieczenie. 

  Dobra wiadomość dla planujących kupno mieszkania: w trzecim kwartale deweloperzy rozpoczęli budowę o ponad 30 proc. więcej mieszkań niż w połowie roku

  Choć zgodnie z oczekiwaniami chętni na Bezpieczny Kredyt 2 procent w trzecim kwartale 2023 roku zdominowali rynek kredytów hipotecznych, to jednak nadal liczącą się grupą osób pożyczających pieniądze na kupno mieszkania lub domu są klienci nie korzystający ze specjalnej ścieżki. Dzięki temu liczba zaciągniętych kredytów rok do roku podwoiła się. Wzrosłą także średnia wartość kredytów, do czego także mocno przyczynili się aplikujący o pieniądze na pierwsze mieszkanie; oni zaciągają kredyty w wysokości wyższej niż pozostali kredytobiorcy.

  REKLAMA

  Kiedy można wymeldować osobę z mieszkania? Jakie dowody wskazują na trwałe opuszczenie miejsca stałego zamieszkania?

  W postępowaniu dotyczącym wymeldowania osoby z mieszkania nieuprawnione jest oparcie decyzji wyłącznie na informacjach wynikających z oględzin z pomięciem pozostałych dowodów (np. takich jak informacja o niskim zużyciu wody i energii elektrycznej, czy nie podejmowanie korespondencji kierowanej na adres stałego zameldowania). Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 9 października 2023 r. W uzasadnieniu tego wyroku znajdziemy ciekawą i bogatą argumentację prawną dotyczącą przesłanek wymeldowania oraz oceny dowodów potwierdzających trwałe opuszczenie miejsca stałego zamieszkania (pobytu stałego) lub zaprzeczających temu opuszczeniu.

  2024: jak długo trzeba oszczędzać na wkład własny do kredytu hipotecznego na mieszkanie. Ile lat oszczędzania by kupić lokum bez pożyczania

  Dla zdecydowanej większości Polaków kupno własnego mieszkania z oszczędności jest niemożliwe. Nawet przy wysokich zarobkach dwóch osób – małżonków czy partnerów, gdy jedna pensja w całości odkładana jest w formie oszczędności na przyszłe lokum – trzeba kilkunastu lat takich wyrzeczeń, by zgromadzić kapitał potrzebny na kupno mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych.

  REKLAMA