REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 Kancelaria Prawnicza Polz & Polz
Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /Fot. Fotolia
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Przed przystąpieniem do etapu realizacji projektu budowlanego na budowę nowego obiektu budowlanego lub przebudowę, nadbudowę, a także zmianę sposobu użytkowania całego albo części istniejącego budynku, inwestor oraz projektant powinien zaznajomić się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy plan nie został uchwalony – zmiana zagospodarowania terenu wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W celu spełnienia tzw. zasady „dobrego sąsiedztwa” a także w celu kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego, planowane zamierzenie inwestycyjne powinno stanowić wynik analizy sąsiedniej zabudowy – jej formy, gabarytów, przyjętych rozwiązań materiałowych. Decyzja o warunkach zabudowy powinna stanowić wynik takich analiz i skutkować budowaniem przestrzeni harmonijnej, estetycznej, a także funkcjonalnej oraz z wystarczającym zapleczem infrastrukturalnym.

REKLAMA

REKLAMA

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest odpowiednio przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Nie dotyczy to obszarów zamkniętych (np. tereny kolejowe, wojskowe), gdzie decyzja jest wydawana przez wojewodę.

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może wnioskować każdy, niezależnie od tego, czy posiada tytuł prawny do nieruchomości. Decyzję można wydać także więcej niż jednemu wnioskodawcy, gdyż nie rodzi ona praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana, jeśli nieruchomość spełnia następujące warunki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób umożliwiający określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji i formy, czyli cech i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. teren posiada dostęp do drogi publicznej,
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej),
 4. teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne (dot. gruntów rolnych I-III klasy),
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Gminy. We wniosku należy określić, na czym polega zamierzenie inwestycyjne:

 1. czy będzie to budowa, przebudowa, budynku mieszkalnego, usługowego, produkcyjnego, magazynowego, czy też będzie to budowa np. zjazdu. Należy także podać adres inwestycji, łącznie z nr geodezyjnymi działek;
 2. opisać istniejący stan zagospodarowania działki;
 3. określić przybliżone gabaryty projektowanej inwestycji: ilość kondygnacji, powierzchnię zabudowy;
 4. określić kształt i spadek dachu, szerokość i wysokość elewacji frontowych, przybliżoną kubaturę;
 5. określić przybliżone zapotrzebowanie inwestycji na media (woda, ścieki, prąd);
 6. określić skalę oddziaływania inwestycji na środowisko;
 7. określić sposób obsługi komunikacyjnej inwestycji (istniejący lub projektowany zjazd z drogi publicznej);
 8. określić przewidywany sposób gromadzenia i odprowadzania odpadów stałych.

Zobacz: Nieruchomości

Do wniosku należy także dołączyć:

 1. kopię mapy zasadniczej – min. 2 egzemplarze, w zależności od urzędu, w skali 1:500 lub 1:1000. (W przypadku inwestycji liniowych, dopuszcza się skalę 1:2000)
 2. jeden egzemplarz bez naniesień projektowych;
 3. jeden egzemplarz, na którym powinien być zaznaczony obszar inwestycji (wszystkie wpisane do wniosku działki) wraz ze wstępną koncepcją architektoniczną zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania (wrysowana projektowana inwestycja w planie, wraz z niezbędnymi wymiarami – odległość inwestycji od sąsiednich budynków, od granicy działki, szerokość elewacji frontowych, linia zabudowy itp.) W załączniku tym należy czytelnie przedstawić wysokości budynku (od poziomu terenu) oraz budynków sąsiednich.
 4. dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego, lub w przypadku braku infrastruktury technicznej – umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem. (szczególnie warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej)
 5. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (107zł) – nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego;
 7. pełnomocnictwo imienne wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – gdy ustanowiono pełnomocnika;
 8. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego firmy – jeśli jest to wymagane.

Wydana decyzja o warunkach zabudowy zawiera:

 1. warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w szczególności:
 2. maksymalna powierzchnia zabudowy.
 3. wysokość budynku (ilość kondygnacji, wysokość elewacji frontowych – do krawędzi i do kalenicy dachu.
 4. geometria dachu, ewentualnie kąt ich nachylenia.
 5. szerokość elewacji frontowej, czyli elewacji równoległej do drogi, z której odbywa się główny wjazd na działkę, wyznacza się na podstawie średniej szerokości elewacji frontowych istniejącej zabudowy na analizowanym obszarze, z tolerancją do 20%
 6. linia zabudowy – nieprzekraczalna lub obowiązująca, wyznaczona najczęściej jako przedłużenie linii zabudowy istniejących budynków na sąsiednich działkach.
 7. warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a zwłaszcza:
 8. określenie, czy teren inwestycji położony jest na obszarze objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków, dóbr kultury współczesnej.
 9. określenie, czy zamierzenie wymaga nałożenia ograniczeń, o których mowa w art. 73 Ustawy Prawo ochrony środowiska.
 10. określenie tymczasowego miejsca gromadzenia odpadów stałych.
 11. warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, takie jak:
 12. określenie dojazdu do planowanej inwestycji.
 13. sposób zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę.
 14. sposób odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych.
 15. możliwe sposoby zaopatrzenia w energię cieplną.
 16. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
 17. wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, poprzez wskazanie granic i sposobów zagospodarowania obszarów lub obiektów, podlegających ochronie.
 18. załącznik graficzny, na którym przedstawiono linie rozgraniczające teren inwestycji, oraz graficzne oznaczenie odległości obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy działki, sposób komunikacji.

Zobacz: Finanse

W przypadku działek, których przeznaczenie w ewidencji gruntów jest rolnicze, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, organ wydający decyzję o warunkach zabudowy, uzgadnia ją ze starostą w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki, lub inne grunty o najniższej przydatności rolniczej. Wyłączenie niektórych gruntów z produkcji rolnej następuje automatycznie, z chwilą rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowania gruntów, część natomiast można wyłączyć z produkcji rolnej, po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, starosta uzgadnia decyzję w formie postanowienia i wskazuje sposób wyłączenia obszarów z produkcji rolnej.

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, inwestor posiada dostateczne informacje, by podjąć decyzję o zasadności planowanej inwestycji oraz rozpoczęcia prac nad projektem architektoniczno-budowlanym. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy stanowi, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kredyty hipoteczne z WIBOR-em. Abuzywne formuły zmiany oprocentowania niezgodne z unijnym rozporządzeniem BMR

Wraz z wejściem rozporządzenia BMR umowy kredytowa zawierające niedozwolone zapisy powinny zostać aneksowane i dostosowane do nowego porządku prawnego. Brak dostosowania umowy może skutkować tym, że umowa zawarta wiele lat temu może okazać się nieważna.

Nowe mieszkania w starej przestrzeni - rewitalizacja centrów miast

Centra wielkich miast są atrakcyjnymi miejscami nie tylko do pracy, ale też do mieszkania. Swobodny dostęp do miejskiej infrastruktury zapewnia tam wygodne funkcjonowanie na co dzień. Niestety, gęsta zabudowa – typowa dla centrum – ogranicza możliwość budowania nowych lokali, zarówno komercyjnych, jak i mieszkalnych. Zdaniem architektów i urbanistów skutecznym rozwiązaniem tego problemu są rewitalizacje zabytkowych kamienic i nadbudowy. Wciąż jednak można odnieść wrażenie, że potencjał istniejących budynków pozostaje niewykorzystany.

Ustawa w sprawie dzikich lokatorów - powstał obywatelski projekt. Co zrobić, żeby w Polsce nie było jak w Hiszpanii? Coraz więcej mieszkań jest zajmowanych bezprawnie

- Nie możemy pozwolić na to, by uczciwie pracujący obywatele byli terroryzowani przez dzikich lokatorów. Niestety z miesiąca na miesiąc rośnie ilość zgłoszeń, że mieszkanie, które miało być wynajmowane komercyjnie, jest po prostu zagrabiane przez dzikich lokatorów. Jeżeli nie dojdzie do zmian w prawie możemy spodziewać się, że niebawem zaleje nas fala dzikich lokatorów jeszcze większa niż w czasie pandemii – mówi Małgorzata Marczulewska, detektyw i windykator.
Małgorzata Marczulewska wspólnie z prawnikami z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski: mec. Grażyną Wódkiewicz oraz mec. Markiem Jarosiewiczem przygotowali projekt ustawy, który miałby pomagać w odzyskiwaniu mieszkań zajmowanych przez dzikich lokatorów. W Internecie dostępna jest petycja w tej sprawie. 

Dom za 1 euro. Jakie są warunki?

Władze miasteczka Saint-Amand-Montrond, położonego w centralnej Francji, podjęły niecodzienną inicjatywę. Wystawiły na sprzedaż dom za symboliczną kwotę 1 euro. Jest jednak pewien warunek - nabywca musi zobowiązać się do zamieszkania w nim na co najmniej 10 lat.

REKLAMA

Nowe wsparcie dla kredytobiorców. Wiadomo, kiedy kredyt #naStart wejdzie w życie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło, że nowe przepisy dotyczące wsparcia przy zakupie pierwszego mieszkania wejdą w życie w drugiej połowie 2024 roku. Projekt ustawy wprowadzającej kredyt "#naStart" jest obecnie konsultowany.

Frankowicze czekają na uchwałę Sądu Najwyższego. Czy 25 kwietnia 2024 r. Izba Cywilna SN wyjaśni wreszcie 6 kluczowych zagadnień prawnych?

W dniu 25 kwietnia 2024 roku poznamy kolejny rozdział wieloletniej już sagi związanej z wydaniem tzw. uchwały frankowej przez Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej. Na ten dzień zostało wyznaczone posiedzenie Sądu Najwyższego, który ponownie ma zająć się zagadnieniami prawnymi dot. spraw frankowych, które zostały przedstawione przez Pierwszą Prezes. Czy jednak ta uchwała ma szanse zostać wydana i czy rzeczywiście – po wielu wyrokach TSUE w polskich sprawach frankowych – jest jeszcze potrzebna? Czy jeżeli zostanie wydana, to ułatwi rozstrzyganie pozwów Frankowiczów czy tylko skomplikuje te procesy? 

W jaki sposób deweloperzy mieszkaniowi korzystają z sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja jako wsparcie dla deweloperów? Jak najbardziej. W jaki sposób już ją wykorzystują i jak planują wykorzystywać AI w przyszłości? 

W Polsce trzeba wyburzyć ponad 6,5 tys. mieszkań lub domów. Kto nie może się czuć bezpiecznie?

Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że ponad 2,2 mln Polek i Polaków mieszka w domach jednorodzinnych i kamienicach, które mają już ponad 100 lat. Nikt nie wie, czy te osoby mogą się czuć bezpiecznie. Eksperci portalu GetHome.pl dotarli do informacji z GUNB, z których wynika, że liczba budynków mieszkalnych do rozbiórki stale rośnie.

REKLAMA

Senat zdecydował w sprawie wakacji kredytowych

Senat przyjął bez poprawek ustawę o wakacjach kredytowych. Nowe przepisy teraz trafią do podpisu prezydenta. Jak szacuje resort finansów z z wakacji kredytowych w tym roku będzie mogło maksymalnie skorzystać 562 tys. kredytobiorców.

Wiśnia ozdobna i jej najpiękniejsze odmiany do ogrodu – którą wybrać?

Wiśnia ozdobna uznawana jest za najpiękniej kwitnące drzewo. Jakie odmiany wiśni ozdobnej są najładniejsze? My polecamy Kanzan, Amanogawa, Royal Burgundy i Shirotae. Którą wybrać? Podpowiadamy.

REKLAMA