REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie do ogródka działkowego (działki ROD). Mazowsze dla działkowców 2023. Wnioski do 15 marca

Dofinansowanie do ogródka działkowego (działki ROD). Mazowsze dla działkowców 2023. Wnioski do 15 marca
Dofinansowanie do ogródka działkowego (działki ROD). Mazowsze dla działkowców 2023. Wnioski do 15 marca

REKLAMA

REKLAMA

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformował, że od 6 lutego do 15 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 182/383/23 z 31 stycznia 2023 r., przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023".

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023 to już piąta edycja programu, który ma na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD). Samorząd Województwa Mazowieckiego udziela wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: JST) z terenu województwa mazowieckiego, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD. W szczególności są to: budowa i/lub modernizacja infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Najważniejsze informacje o programie

 • Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową w ramach programu są wszystkie JST z województwa mazowieckiego, na terenie których znajdują się ROD.
 • Dla każdego spośród zgłaszanych do programu zadań JST przesyła odrębny wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
 • Pojedyncze zadanie, zgłoszone przez JST, może zostać objęte tylko jednym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej i może dotyczyć jednego ROD lub więcej ROD, dla których ma być realizowane dane zadanie. W przypadku gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD.
 • Maksymalna wartość dofinansowania ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego, która może zostać przyznana danej na jeden ROD nie może być większa niż 20 000 zł na jedno zadanie.
 • Pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Wnioski - do kiedy, jak złożyć

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Mazowsze dla działkowców 2023 trwa od 6 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy sporządzić wg wzoru załączonego do niniejszego komunikatu w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) wpisując poprawną nazwę zadania, kwoty brutto, itd. oraz dodając jako załącznik, kopię dokumentu (np. uchwały, decyzji, deklaracji, informacji itp.), stanowiącego podstawę do uznania przez samorząd województwa, iż zadanie jest istotne dla rozwoju i funkcjonowania danego ROD.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej wymaga podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (prezydenta, wójta lub burmistrza) przy kontrasygnatach skarbnika.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu marszałkowskiego;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • osobiście w godzinach: 9.00–15.00 w Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (liczy się data wpływu do urzędu).

Prosimy o wyraźne opatrzenie koperty oznaczeniem „PE – Mazowsze dla działkowców 2023”.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w innym trybie niż sposoby, o których mowa powyżej lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na co może być przyznane dofinansowanie

Ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego mogą być dofinansowane, realizowane przez JST, zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym na rzecz ROD w zakresie:

 • udzielania przez JST, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD, z przeznaczeniem na budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, odnowę lub remont na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, w szczególności dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakup innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania ROD;
 • udzielania przez JST, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD, z przeznaczeniem na ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD: organizowanie, budowa lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych;
 • organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne, w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.

Na co nie będzie przyznane dofinansowanie

Nie będą uznawane za spełniające wymogi merytoryczne programu Mazowsze dla działkowców 2023 zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym, takich jak np.: festiwale, koncerty, obchody i uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, kiermasze, prelekcje, wykłady, szkolenia, sympozja, zjazdy, spotkania, wystawy, jak również zadania polegające na zapewnieniu organizacji, zabezpieczenia i oprawy wydarzeń, o których mowa powyżej.

Szczegółowy regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Koszty kwalifikowane, VAT

Za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez gminę lub stowarzyszenie ogrodowe nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach instrumentu Mazowsze dla działkowców 2023 oraz nie później niż 15 listopada 2023 r. z zastrzeżeniem § 11 ust. 6. Regulaminu.

Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina lub stowarzyszenie ogrodowe we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych.

Podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach instrumentu Mazowsze dla działkowców 2023 jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez beneficjenta w ramach ww. instrumentu.

 

Dodatkowe informacje

Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach  programu Mazowsze dla działkowców 2023, prosimy kierować na adres e-mail: miad.mazowsze@mazovia.pl.

Prosimy w tytule wiadomości e-mail wpisywać: „Gmina …………… – Mazowsze dla działkowców 2023", a w treści tej wiadomości prosimy bezwzględnie umieszczać nazwę zadania, jeśli dana wiadomość dotyczy konkretnego zadania.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Magdalena Szefer, tel.: (22) 59-79-057
 • Paweł Szcześniak, tel.: (22) 59-79-058

Dokumenty, wnioski:

Regulamin przyznania i rozliczenia pomocy finansowej, wnioski, karta oceny oraz wzór sprawozdania końcowego stanowią załącznik do uchwały nr 182/383/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Mazowsze/ Działkowcy dostaną dotację na ogródkową infrastrukturę

Mazowieccy działkowcy z szansą na dofinansowanie. Ruszyła właśnie kolejna edycja programu "Mazowsze dla działkowców 2023". Do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł.

"W zeszłym roku dzięki dotacji udało nam się postawić altanę śmietnikową, której zazdroszczą nam inne ogrody" - powiedział PAP Wojciech Jóźwiak z ROD przy Waszyngtona w Warszawie. Z dofinansowania powstał też solidny chodnik, a w tym roku, jeśli się uda dostać pieniądze, planowany jest remont we wpisanym do ewidencji zabytków domu działkowca.

"Urząd miasta dokłada do kwoty mazowieckiej dotacji dokładnie drugie tyle, a 20 proc. pochodzi ze środków własnych. Czyli w przypadku inwestycji za 50 tys. zł, jest to 20 tys. plus 20 tys. plus 10 tys. ze środków ROD" - tłumaczy Jóźwiak.

"Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców" jest programem realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego od pięciu lat.

"To bardzo potrzebna inicjatywa, która od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem lokalnych samorządów. W obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, związanej z inflacją i wzrostem cen, MIAD nabiera dodatkowego znaczenia" - powiedziała członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. "W wielu przypadkach będzie szansą na realizację długo wyczekiwanych przez mieszkańców korzystających z ogródków działkowych inwestycji, takich jak sieć wodociągowa, parkingi, zieleń, ścieżki rowerowe, monitoring czy nawet siłownie zewnętrzne. Dlatego zachęcam do składania wniosków" - dodała.

Zgodnie z założeniami - przekazanymi przez służby prasowe Mazowsza - program ma zachęcać mieszkańców do aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody.

"To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych. Kluczem do tego jest realizacja wielu inwestycji, które umożliwią mieszkańcom stworzenie warunków do wykorzystania potencjału ogródków działkowych do wypoczynku, aktywizacji i integracji społecznej" - przekazano w komunikacie.

Anna Szczypek, która swój ogródek uprawia przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie dodała, że działki służą nie tylko ku uciesze właścicieli i ich rodzin, ale pełnią też funkcję "zielonych płuc" dla miasta i regionu.

W tegorocznej edycji do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Można ubiegać się o środki na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie mają szansę również projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników. Ponadto beneficjenci mogą przeznaczyć wsparcie na budowę, czy odnowę miejsc rekreacji, takich jak: boiska, siłownie zewnętrzne, deptaki, place zabaw czy skwery.(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska

lui/ jann/

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego o obniżce stóp wpłynie prawdopodobnie na wzrost cen nieruchomości

Szef działu rynków kapitałowych i nieruchomości biurowych w JLL Marcin Sulewski ocenia, że decyzja Europejskiego Banku Centralnego o obniżeniu stóp procentowych wpłynie pozytywnie na rynek inwestycyjny. Spowoduje obniżenie kosztów finansowania, a płynność na rynku finansowym powinna wzrosnąć, co implikuje ożywienie na rynku inwestycyjnym, wzrost zainteresowania inwestorów i prawdopodobnie też wzrost cen nieruchomości.

Najtańsze mieszkania u deweloperów. Ile kosztują? [czerwiec 2024 r.]

Za jaką cenę kupimy najtańsze, nowe mieszkania? Jaki mają metraż? W których osiedlach je kupimy? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Termomodernizacja. Polacy są sceptyczni co do unijnej dyrektywy dotyczącej modernizacji budynków

Przyjęta na początku 2024 r. dyrektywa EPBD ma sprawić, że w ciągu kolejnych 26 lat budynki w Unii Europejskiej nie będą emitować gazów cieplarnianych. Mamy istotną grupę, około 1/3 Polaków, którzy dosyć sceptycznie oceniają nowe wymogi.

Szkody wywołane burzą a ubezpieczenie. Zabezpiecz mienie, fotografuj zniszczenia. Jeśli to konieczne szybko napraw - ubezpieczyciel zwróci koszty niezbędnych prac

Polska Izba Ubezpieczeń udzieliła rad jak podchodzić do problemów z mieniem w czasie burz i nawałnic. Radzi, jak zgłosić szkodę spowodowaną przez różne zjawiska pogodowe, oraz jak zabrać się za usuwanie skutków nawałnic.

REKLAMA

MKiŚ: Strefy czystego transportu w miastach będą obowiązkowe

Miasta będą miały obowiązek tworzenia stref czystego transportu. Jednak samorządy będą też mogły podjąć uchwałę o likwidacji takiej strefy.

Przygotowania do wojny? Powstaną podziemne obiekty medyczne

Szpitale zostaną wyposażone w podziemną infrastrukturę. Podczas wojny ma ona zapewniać możliwość wykonywania operacji chirurgicznych, prowadzenia intensywnej terapii. Na oddziale łóżkowym pacjenci i personel mieliby zapewnione bezpieczeństwo w sytuacji skażenia.

Falstart kredytu na Start. Czy doczekamy się pomocy dla kredytobiorców? Czy rynek mieszkaniowy poradzi sobie bez kredytu na Start?

Zapowiedź kolejnego rządowego programu wsparcia dla młodych przy zakupie pierwszego mieszkania (tzw. kredyt #naStart) zelektryzowała rynek. Choć nie ma pewności czy program wejdzie w życie i w jakim kształcie, wielu klientów warunkuje zakup nieruchomości od jego uruchomienia. Równocześnie wzrastają obawy odnośnie kolejnych podwyżek cen nieruchomości. Sprawdźmy, jakie są możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku kredytów i nieruchomości.

Nowe obowiązki właścicieli miejsc garażowych 2024 i 2025 r. Znamy szczegóły projektu ustawy o podatkach lokalnych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. 

REKLAMA

Mieszkalnictwo wspomagane wymaga regulacji prawnych obecnie jest finansowane w ramach programów, a każdy program można zamknąć

Rada do spraw Społecznych przy Prezydencie RP dyskutowała 17 czerwca 2024 r. z konwentem dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej o Centrach Usług Społecznych i mieszkalnictwie wspomaganym dla osób z niepełnosprawnościami.

Zmiana dyrektywy w sprawie odpadów, założenia przeciwdziałania zjawisku greenwashingu i monitorowania gleb

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że w posiedzeniu Rady do spraw Środowiska (ENVI), które odbyło się 17 czerwca 2024 r. w Luksemburgu debatowano nad rewizją dyrektywy w sprawie odpadów, przeciwdziałaniem zjawisku greenwashingu i monitorowaniem gleb. W posiedzeniu uczestniczyli Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska i Wiceminister Mikołaj Dorożała.

REKLAMA