REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie do ogródka działkowego (działki ROD). Mazowsze dla działkowców 2023. Wnioski do 15 marca

Dofinansowanie do ogródka działkowego (działki ROD). Mazowsze dla działkowców 2023. Wnioski do 15 marca
Dofinansowanie do ogródka działkowego (działki ROD). Mazowsze dla działkowców 2023. Wnioski do 15 marca

REKLAMA

REKLAMA

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformował, że od 6 lutego do 15 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 182/383/23 z 31 stycznia 2023 r., przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023".

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023 to już piąta edycja programu, który ma na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD). Samorząd Województwa Mazowieckiego udziela wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: JST) z terenu województwa mazowieckiego, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD. W szczególności są to: budowa i/lub modernizacja infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Najważniejsze informacje o programie

 • Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową w ramach programu są wszystkie JST z województwa mazowieckiego, na terenie których znajdują się ROD.
 • Dla każdego spośród zgłaszanych do programu zadań JST przesyła odrębny wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
 • Pojedyncze zadanie, zgłoszone przez JST, może zostać objęte tylko jednym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej i może dotyczyć jednego ROD lub więcej ROD, dla których ma być realizowane dane zadanie. W przypadku gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD.
 • Maksymalna wartość dofinansowania ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego, która może zostać przyznana danej na jeden ROD nie może być większa niż 20 000 zł na jedno zadanie.
 • Pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Wnioski - do kiedy, jak złożyć

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Mazowsze dla działkowców 2023 trwa od 6 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy sporządzić wg wzoru załączonego do niniejszego komunikatu w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) wpisując poprawną nazwę zadania, kwoty brutto, itd. oraz dodając jako załącznik, kopię dokumentu (np. uchwały, decyzji, deklaracji, informacji itp.), stanowiącego podstawę do uznania przez samorząd województwa, iż zadanie jest istotne dla rozwoju i funkcjonowania danego ROD.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej wymaga podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (prezydenta, wójta lub burmistrza) przy kontrasygnatach skarbnika.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu marszałkowskiego;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • osobiście w godzinach: 9.00–15.00 w Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (liczy się data wpływu do urzędu).

Prosimy o wyraźne opatrzenie koperty oznaczeniem „PE – Mazowsze dla działkowców 2023”.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w innym trybie niż sposoby, o których mowa powyżej lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na co może być przyznane dofinansowanie

Ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego mogą być dofinansowane, realizowane przez JST, zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym na rzecz ROD w zakresie:

 • udzielania przez JST, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD, z przeznaczeniem na budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, odnowę lub remont na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, w szczególności dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakup innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania ROD;
 • udzielania przez JST, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD, z przeznaczeniem na ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD: organizowanie, budowa lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych;
 • organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne, w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.

Na co nie będzie przyznane dofinansowanie

Nie będą uznawane za spełniające wymogi merytoryczne programu Mazowsze dla działkowców 2023 zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym, takich jak np.: festiwale, koncerty, obchody i uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, kiermasze, prelekcje, wykłady, szkolenia, sympozja, zjazdy, spotkania, wystawy, jak również zadania polegające na zapewnieniu organizacji, zabezpieczenia i oprawy wydarzeń, o których mowa powyżej.

Szczegółowy regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Koszty kwalifikowane, VAT

Za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez gminę lub stowarzyszenie ogrodowe nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach instrumentu Mazowsze dla działkowców 2023 oraz nie później niż 15 listopada 2023 r. z zastrzeżeniem § 11 ust. 6. Regulaminu.

Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina lub stowarzyszenie ogrodowe we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych.

Podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach instrumentu Mazowsze dla działkowców 2023 jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez beneficjenta w ramach ww. instrumentu.

 

Dodatkowe informacje

Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach  programu Mazowsze dla działkowców 2023, prosimy kierować na adres e-mail: miad.mazowsze@mazovia.pl.

Prosimy w tytule wiadomości e-mail wpisywać: „Gmina …………… – Mazowsze dla działkowców 2023", a w treści tej wiadomości prosimy bezwzględnie umieszczać nazwę zadania, jeśli dana wiadomość dotyczy konkretnego zadania.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Magdalena Szefer, tel.: (22) 59-79-057
 • Paweł Szcześniak, tel.: (22) 59-79-058

Dokumenty, wnioski:

Regulamin przyznania i rozliczenia pomocy finansowej, wnioski, karta oceny oraz wzór sprawozdania końcowego stanowią załącznik do uchwały nr 182/383/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Mazowsze/ Działkowcy dostaną dotację na ogródkową infrastrukturę

Mazowieccy działkowcy z szansą na dofinansowanie. Ruszyła właśnie kolejna edycja programu "Mazowsze dla działkowców 2023". Do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł.

"W zeszłym roku dzięki dotacji udało nam się postawić altanę śmietnikową, której zazdroszczą nam inne ogrody" - powiedział PAP Wojciech Jóźwiak z ROD przy Waszyngtona w Warszawie. Z dofinansowania powstał też solidny chodnik, a w tym roku, jeśli się uda dostać pieniądze, planowany jest remont we wpisanym do ewidencji zabytków domu działkowca.

"Urząd miasta dokłada do kwoty mazowieckiej dotacji dokładnie drugie tyle, a 20 proc. pochodzi ze środków własnych. Czyli w przypadku inwestycji za 50 tys. zł, jest to 20 tys. plus 20 tys. plus 10 tys. ze środków ROD" - tłumaczy Jóźwiak.

"Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców" jest programem realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego od pięciu lat.

"To bardzo potrzebna inicjatywa, która od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem lokalnych samorządów. W obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, związanej z inflacją i wzrostem cen, MIAD nabiera dodatkowego znaczenia" - powiedziała członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. "W wielu przypadkach będzie szansą na realizację długo wyczekiwanych przez mieszkańców korzystających z ogródków działkowych inwestycji, takich jak sieć wodociągowa, parkingi, zieleń, ścieżki rowerowe, monitoring czy nawet siłownie zewnętrzne. Dlatego zachęcam do składania wniosków" - dodała.

Zgodnie z założeniami - przekazanymi przez służby prasowe Mazowsza - program ma zachęcać mieszkańców do aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody.

"To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych. Kluczem do tego jest realizacja wielu inwestycji, które umożliwią mieszkańcom stworzenie warunków do wykorzystania potencjału ogródków działkowych do wypoczynku, aktywizacji i integracji społecznej" - przekazano w komunikacie.

Anna Szczypek, która swój ogródek uprawia przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie dodała, że działki służą nie tylko ku uciesze właścicieli i ich rodzin, ale pełnią też funkcję "zielonych płuc" dla miasta i regionu.

W tegorocznej edycji do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Można ubiegać się o środki na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie mają szansę również projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników. Ponadto beneficjenci mogą przeznaczyć wsparcie na budowę, czy odnowę miejsc rekreacji, takich jak: boiska, siłownie zewnętrzne, deptaki, place zabaw czy skwery.(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska

lui/ jann/

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co lepsze: mieszkanie lokatorskie w spółdzielni, czy w TBS? Koszty, czynsze, prawa lokatorów, różnice i podobieństwa

Czym są mieszkania lokatorskie w spółdzielniach, a czym TBS? Czy te podmioty funkcjonują w taki sam sposób? Bardzo często obie struktury są ze sobą mylone, błędnie interpretowane oraz określane mianem “wytworu PRL”. W artykule obalamy mity i przedstawiamy ich aktualny status. 

Teraz materiały budowlane znów zaczną drożeć, skoro popyt na nie wciąż rośnie, podobnie jak koszty związane z uwolnieniem cen energii

Głównym impulsem do podwyżki cen materiałów budowlanych miało być uruchomienie programu dopłat do mieszkań – #naStart. Wiadomo już, że zostało ono przesunięte o co najmniej pół roku. Czy to oznacza, że korekta w dół  cen materiałów budowlanych jeszcze potrwa?

Kredyt mieszkaniowy o stopie 0%, 0,5%, czy 1% od 2025 roku. Dla kogo? Kredyt #naStart - nowy, skomplikowany program dopłat do rat

W dniu 16 lipca 2024 r. opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart. Ten nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych ma zastąpić od przyszłego roku bezpieczne kredyty 2% i rodzinne kredyty mieszkaniowe. Większa pomoc ma być zaadresowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Minister Rozwoju i Technologii (autor projektu) i rząd planują, że ta ustawa wejdzie w życie z dniem 15 stycznia 2025 r. Zasady udzielania kredytu #naStart a zwłaszcza przepisy określające wysokość dopłat są niezwykle skomplikowane. Przewidziane jest m.in. kryterium dochodowe i powierzchniowe.

Program #naStart odłożony na 2025 rok, czy teraz o mieszkanie będzie łatwiej lub trudniej. Co z cenami

Deweloperzy ze spokojem przyjęli informację, iż nowy rządowy program wsparcia dla nabywców mieszkań nie ruszy w lipcu. Przesunięcie dopłat na 2025 rok w ocenie większości nie zmieni planów firm deweloperskich. A czy wpłynie na podaż mieszkań i ich ceny?

REKLAMA

Sprzedaż mieszkań wyhamowała, czy można liczyć na spadek cen. Nie, bo deweloperzy natychmiast zmniejszyli podaż

W drugim kwartale 2024 roku skurczył się popyt na nowe mieszkania, na co deweloperzy zareagowali zmniejszeniem ich podaży. Mimo to mieszkań w ich ofercie przybyło. Tyle, że coraz droższych. A jak jest ze sprzedażą nowych mieszkań?

Taylor Swift w Warszawie 1-3 sierpnia 2024 r. 200% wzrost cen noclegów już teraz. Co będzie za niecałe 3 tygodnie?

Wpływ trasy koncertowej Taylor Swift na amerykański rynek najmu krótkoterminowego szacuje się na dodatkowy przychód w wysokości 27,3 miliona dolarów. Ta niezwykle dziś popularna na całym świecie piosenkarka zaśpiewa w dniach 1-3 sierpnia na 3 koncertach na PGE Narodowym. Właściciele apartamentów już teraz zacierają ręce na myśl o zyskach wyższych o 200% w porównaniu do standardowych okresów. Jak wygląda najem krótkoterminowy w Warszawie między 1 a 3 sierpnia?

Jak zabezpieczyć dom i urządzenia przed burzą i piorunami? Wyjęcie wtyczki z gniazdka to nie wszystko

Kulminacja sezonu burzowego w Polsce przypada na miesiące letnie. Od czerwca do sierpnia 2023 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaobserwował ponad 460 burz na wybranych stacjach w całym kraju. Wyładowania atmosferyczne stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia ludzi, mogą spowodować również uszkodzenia sprzętu, instalacji elektrycznych, a nawet prowadzić do pożarów. Jak wskazuje ekspert firmy Eaton, skuteczna ochrona budynku przed uderzeniem pioruna to więcej niż tylko wyjęcie wtyczki z gniazdka.

Kawalerka do 2 tysięcy złotych, takich mieszkań w tej chwili pilnie poszukują studenci

Studenci już zaczęli szukać mieszkań, nie oglądając się na sporą wciąż odległość czasową od początku kolejnego roku akademickiego. Najbardziej pożądane są kawalerki do 2 tysięcy złotych lub pokoje w cenie 600-700 złotych.

REKLAMA

Gdzie latem są szanse na nowe mieszkania w promocji?

Czy wakacyjne promocje na mieszkania to jeszcze standard? Czy deweloperzy oferują letnie bonusy? Jakich rabatów można się spodziewać? 

W których polskich kurortach deweloperzy budują mieszkania?

Deweloperzy ostatnio chętnie budują nad morzem, w górach czy na Mazurach. Polacy inwestujący w nieruchomości chętnie wybierają takie właśnie apartamenty. Świadczą o tym statystyki budowlane Głównego Urzędu Statystycznego. Z analizy ekspertów portalu RynekPierwotny.pl wynika, że ogromny wzrost pozwoleń na budowę mieszkań i rozpoczynanych inwestycji deweloperskich widoczny jest zwłaszcza nad morzem. 

REKLAMA